Home

Bachelor studiepoeng

Dyrepleie | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Studiepoeng - Wikipedi

Studiepoeng er betegnelsen på et mål som brukes for å beskrive hvor omfattende et fag eller et studium er. Et norsk studiepoeng tilsvarer ett ECTS-credit.. Studiepoeng erstattet betegnelsen vekttall, som ble brukt før kvalitetsreformen som trådte i kraft i 2003.Ett vekttall tilsvarer 3 studiepoeng. Studiepoeng sier altså noe om arbeidsmengden og ikke et bestemt antall sider i pensum Minst 60 studiepoeng i bachelorgraden må vere avlagd ved UiO. Dersom du fyller krava til ein fritt samansett bachelorgrad, kan du bestille vitnemål frå det fakultetet der du har teke den faglege fordjupinga i bachelorgraden. Påbygging. Bachelorgraden kan byggjast ut til ein mastergrad Studiepoeng er rett og slett bare en måte å telle eller vekte hvor stort et fag i høyere utdanning er. Det er ansett som vanlig progresjon å ta 30 studiepoeng i semesteret, og 60 studiepoeng i året. En bachelorgrad er på 180 studiepoeng. Noen av fagene du har underveis kan være 10 studiepoeng, andre 20 studiepoeng Selv om du har mer enn 60 studiepoeng eller har folkehøgskole og/eller militær-/sivilteneste i tillegg, er to poeng maksimalt av hva man kan oppnå som tilleggspoeng. Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng. kjønnspoeng. Til noen studier gis det kjønnspoeng til kvinnelige og mannlige søkere Studiepoeng seier noko om kor omfattande eit emne er. Dei fleste emna er på 10 eller 15 studiepoeng. Om du studerer heiltid, skal du ta emne som tilsvarer 60 studiepoeng per år

HR, teknologi og digitaliseringsledelse - Bachelor

I Norge skiller vi mellom høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning på fagskole. Begge gir studiepoeng, men ikke samme type studiepoeng. Les mer om fagskole. Opptak til høyere utdanning, altså universitets- og høgskolestudier, krever vanligvis generell studiekompetanse.. Noen studier krever bestemte fagkombinasjoner, har krav til karaktersnitt eller andre krav er studieprogram som fører fram til en bachelorgrad. De er på 180 studiepoeng. Opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse. Mange BA-program har spesielle opptakskrav. I tillegg kan man bli tatt opp til bachelor på grunnlag av realkompetanse. Masterprogram (5 år) er studieprogram som fører fram til en mastergrad. De er på 300 studiepoeng 90 studiepoeng spesialisering innenfor et fag; 60 studiepoeng valgfrie emner; For å få en bachelorgrad nummer to må du ta minst 90 nye studiepoeng. Deler av spesialisering nummer 2 kan allikevel være avlagt som frie studiepoeng i den første bachelorgraden. Til sammen må utdanningen din bestå av minst 270 studiepoeng (180 + 90 sp) Bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim kvalifiserer deg til å yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger. Dette inkluderer mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen Pris per enkeltkurs 7,5 studiepoeng kr 12.225,-Prisene gjelder for studieåret 2021/22 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. BI er en uavhengig kunnskapstiftelse

Arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelor, 3 år

Bachelorgrad - Universitetet i Osl

Bachelor i medisin er utviklet for å gi grunnkompetanse innen medisin og forebyggende folkehelsearbeid. (30 studiepoeng) Emnet gir en grunnleggende innføring i anatomien og fysiologien til de viktigste organsystemene i kroppen, samt en kort innføring i grunnleggende kjemi og cellebiologi Bachelor i utlandet? Som utvekslingsstudent kan du oppleve nye kulturer, få venner fra hele verden og minner for livet. Høyskolen Kristiania samarbeider med flere anerkjente institusjoner verden over, som blant annet University of California, Berkeley, og ser til at du blir godt ivaretatt dit du velger å dra Når du har fullført en bachelor, kan du gå videre på en mastergrad, som består av 120 studiepoeng og går over to år. På BI kan du velge mellom 12 forskjellige masterstudier på heltid. For deg som har en mastergrad og ønsker en karriere innen forskning, har vi også et Ph.D.-program med seks forskjellige spesialiseringer Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer

Med en bachelorgrad i samfunnsfag vil du få bedre innsikt i og økt forståelse av samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt. Gir 180 studiepoeng Bachelor i pedagogikk gir kunnskap om grunnleggende teorier om læring og utvikling, samt dagsaktuelle temaer innen pedagogikken. Mens innføringen i grunnleggende teorier om læring og undervisning er felles for alle bachelorstudier i pedagogikk i Norge, er valget av dagsaktuelle emner og sammensetningen av disse unik for Høyskolen Kristiania

Bachelor i psykologi og minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk gir grunnlag for opptak til Master i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Du er kvalifisert til masterstudier i psykologi og ulike tverrfaglige masterstudier ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler På samordna opptak sine nettsider finner du en oversikt over alle poeng du kan få. Hvis du går et studie som gir deg mer enn 60 studiepoeng, vil du få 2 tilleggspoeng. Du har også muligheten å samle opp alderspoeng. Du kan lese mer om dette i linken over Velkommen til vår kalkulator som regner ut dine skolepoeng og konkurransepoeng. Fagene som er i listen under er bare eksempler på vanlige fag En bachelor i pedagogikk forbereder deg til yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap og refleksjon knyttet til oppdragelse og undervisning. Herunder innsikt i læring, sosiale prosesser, relasjoner, samhandling, og forståelse av pedagogiske dilemma Studietilbud Bachelor i sykepleie. Velger du å studere sykepleie, får du gjennom sykepleierutdanningen teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og en samlet kompetanse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er en rendyrket sykepleierhøgskole sentralt i Oslo. Opptaket 2020 går som normalt

Hvordan fungerer studiepoeng? Hvilket snitt har jeg etterpå

 1. alteknikk er sentrale tema i enhver etterforskning. Du vil blant annet lære å undersøke,.
 2. Generell psykologi, bachelor, 3 år. 60 studiepoeng. Dei valfrie emna kan i prinsippet fyllast med alle typar godkjend høgare utdanning som ikkje overlappar med det som er obligatorisk i graden. Du kan, innanfor visse rammar, velje blant alle emne som blir tilbydde på UiB
 3. g eller andre idretter eller innenfor treningssenterbransjen
 4. Med en bachelor i sykepleie har du gode jobbmuligheter. Utfordringene i helsevesenet er mange og samfunnet trenger flere sykepleiere. VID viser deg hvorda
 5. Bachelor i International Management avviker fra denne modellen, og har 67,5 studiepoeng basiskurs, 105 studiepoeng programkurs og 7,5 studiepoeng valgkurs. Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår
 6. alitet og digital krigføring. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med IKT-sikkerhet og redusere digital sårbarhet

Over til bachelor og master En ny gradsstruktur skal være innført ved alle universiteter og høyskoler senest i 2003. Dette innebærer en lavere grad (bachelor) med tre års varighet, og en høyrere grad (master) med to års varighet Bachelor i barnevern: struktur/emneoppbygging Studiepoeng År 1 År 2 År 3 BVP1101 Barnevernspedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfel

Bachelor - en internasjonal grad. Med et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked, og ikke minst, økt utveksling og utenlandsstudier, blir det med et felles studiepoeng og karaktersystem, lettere for arbeidsgivere å sammenligne de ulike kandidatenes resultater. Målet er å skape ett felles europeisk område for høyere utdanning innen 2010 Akkurat nå, Anonym bruker skrev: De er to lærere så da er det jo ikke noe problem! En tar undervisning å en roer ned ungen. Problem solved! Hadde aldri godtatt å måtte gå fra jobb hver gang barnet utagerer! Som rektoren selv sa så er det deres jobb å tilrettelegge så sønnen min kan gå på skolen.. Karakter B med 15 studiepoeng blir 4 x 15 =60. Karakter D med 10 studiepoeng blir 2 x 10 = 20 Den totale summen av alle karakterene deles deretter på antall studiepoeng. 220 / 55 = 4 karakterpoeng. Den totale summen av karakterer (100 + 40 + 60 + 20 =220) delt på den totale summen studiepoeng (20 + 10 + 15 + 10 =) 55, som blir 4

Bachelor i psykologi ved Ansgar høyskole (AHS) er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.. Psykologi er en mangfoldig vitenskap som har utgangspunkt i studiet av atferd og mentale prosesser. Studenten vil derfor tidlig i bachelorprogrammet bli presentert for fagbegreper og temaer som har stått sentralt i psykologiens historie og som fremdeles er relevante i vitenskapens søken. Bachelor Bachelorstudiet i dirigering. Gjennom undervisning i hovedinstrument og direksjonsfag blir du en ressurs som kan virke i mange musikalske felt. Direksjonsstudiet har en spesiell kombinasjon av relevante emner som gir deg en fagbakgrunn der musikk, utøving og ledelse er i fokus

Bachelorstudiet teller totalt 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emner og 45 studiepoeng av valgfrie. Du skal ta fire emner à 7,5 studiepoeng per semester. For valgfrie emner vises bare aktive emner. Utgåtte valgfrie emner vil likevel være godkjente i graden. Skal du på utveksling, skjer dette normalt i fjerde. Jeg har tatt litt forskjellige fag på forskjellige studiesteder, men aldri fullført en grad. Tror kanskje jeg har tatt fag tilsvarende 120 studiepoeng eller rundt det, som jeg tenker muligens kunne vært brukt å bygge videre til en grad. Men jeg finner ikke ut hvor mye jeg faktisk har og hvilke fa.. Bachelor i militære studier skal legge grunnlaget for at offiseren skal kunne utøve sin profesjon under slike forhold, både individuelt og i samarbeid med andre. Dette stiller spesifikke krav til kunnskap, Utdanningen gir bachelorgrad på 180 studiepoeng Bachelor i økonomi og administrasjon Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er valgfrie emner. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet

Regn ut skolepoeng og konkurransepoeng - Studentu

Bachelor på nettstudier Utskrift 180 studiepoeng: Les mer . Om Noroff. Hos Noroff studerer fremtidens digitale innovatører. Utdanningstilbudet består av høyskole, fagskole og nettstudier. Vi har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Les mer om oss Studiepoeng erstattet fagskolepoeng fra og med 01.07.2018. Tidligere studenter ved Fagskolen Oslo Akershus kan få sitt vitnemål konvertert i henhold til Rundskriv om fagskoleutdanning, ref §5 ikrafttredelse, Paragraf 3 om fagskolepoeng der det gis tilbakevirkende kraft til 1. august 2011 Studiet gir deg 180 studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. Med en bachelor i ernæring vil du få solide kunnskaper om hvordan det vi spiser påvirker kroppen, og sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og helse. Du vil også lære om forebygging av ernæringsrelaterte sykdommer, rådgiving om. Bachelor i biolog er et treårig program. Programmet er bygget opp på følgende måte: 110 (115) obligatoriske studiepoeng, 30 studiepoeng i biologiske emner og 40 (35) valgfrie studiepoeng. Det første studieåret består hovedsakelig av obligatoriske innføringsemner innen biologi, matematikk og kjemi, samt ex. phil Bachelor i trening, helse og prestasjon. Er du interessert i mennesker, fysisk aktivitet, folkehelse og prestasjon i idrett? Utdanningen gir deg mulighet til å spille en viktig rolle for andre mennesker enten det er på individ, gruppe eller samfunnsnivå gjennom arbeid med fysisk aktivitet, helse og fysisk yteevne

Studiepoeng - Universitetet i Osl

 1. 60 studiepoeng innen psykologi kan være en døråpner til videre studier innen samfunnsvitenskapelige fag samt videre studier innen psykologi. Bjørknes Høyskole tilbyr en Bachelor i anvendt psykologi på nett. Med disse 60 studiepoengene kan du søke deg videre inn på 2. året av bacheloren
 2. Bachelor Grunnstudium. Varighet 3 år. Studiepoeng 180. Omfang Heltid. Start Høst 2021. Studiested Grimstad. Legg til Mine studier. Søk lokalt opptak. Søk EVUWeb. Søk samordna opptak. Dette studiet bør du velge hvis du ønsker å arbeide med mennesker, ta ansvar og vise omsorg. Studiet forbereder deg til.
 3. Bachelor i historie har som mål å gi deg eit historisk perspektiv på det mangfaldige notidssamfunnet vårt, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Du får kompetanse til å forstå samanhengar og utvikling over tid og byggje opp ei reflektert haldning til eiga samtid. Bachelor i histore kvalifiserer for ulike yrke innanfor formidling, kultur og internasjonalt arbeid
 4. Ernæringsfysiologi omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse på cellenivå, individnivå og samfunnsnivå. Fagområdet inkluderer kunnskap om kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon og vitenskapelig metode, samt beskrivelse og analyse av forekomst, årsaker og konsekvenser av ernæringsproblematikk. Sentralt i faget står offisielle.
 5. istrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå. Studieprogrammet gir deg mulighet til å jobbe med blant annet idrettsarrangement, idrett og media og inkludering av
 6. Studiepoeng Flere bachelor- enn masterstudenter tar studiepoeng. Publisert: 19. februar 2008. En større andel av studentene på bachelornivå enn på masternivå oppnådde studiepoeng i studieåret 2004/05. Men i gjennomsnitt avla masterstudenten flere studiepoeng enn bachelorstudenten..
 7. dre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester) Hvorfor velge bachelor i sykepleie? Med en bachelorgrad i sykepleie kan du søke autorisasjon som sykepleier

Fakta om høyere utdanning utdanning

Bachelor i vernepleie Fakta om programmet Studiepoeng: 180 Studiets varighet: 3 år Organisering: Heltid Studiested: Molde Studiestart: Høst 2020 Undervisningsspråk: Norsk. Skrive bachelor uten alle studiepoeng? Av AnonymBruker, September 10, 2014 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 423 914 14 360 177 AnonymBruker. Anonym; 7 423 914 14 360 177 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet September 10, 201

Studienes oppbygning - NTN

 1. Komiteen mener at innføring av studiepoeng vil bidra til å skape et mer helhetlig utdanningssystem og gi fagskolene en tydeligere plass i utdanningssystemet som høyere yrkesfaglig utdanning. Det vil også gjøre fagskoleutdanning til en tydeligere yrkesfaglig karrierevei
 2. Lånekassen får eksamensresultatene fra lærestedet ditt og registrerer at du bare har bestått 50 studiepoeng, ikke 120. Dermed er du 70 studiepoeng forsinket, altså 10 studiepoeng for mye til å ha rett til mer lån og stipend. Da må du ta igjen 10 studiepoeng for å ha rett til lån og stipend fra oss igjen
 3. Studiepoeng: 10.0 Pensumliste Emneplan. Programplan. Bachelorstudium i farmasi; Studiestart høst 2020 Farmasi . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på bachelor i farmasi. Har du takket ja til studieplassen? Senest 24. juli må du svare på tilbudet om studieplass
 4. Bachelor I paramedisin - deltid Oppbygging og gjennomføring (2020-2024) Studiets oppbygging og 125 studiepoeng . HOVPAM10120 Fag, profesjon og sykdomslære (20 studiepoeng) HOVPAM10220 Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi (15 studiepoeng
 5. Bachelor i musikk er ei praktisk-teoretisk utdanning i musikkfaget med fokus på musikkfaglege disiplinar, utøving, formidling og fagdidaktikk. Studiet gjev grunnlag for verksemd innanfor eit variert spekter av arbeidsplassar i samfunnet, t.d. skulen, kulturskulen og andre samfunnsinstitusjonar, det frie kulturlivet og privat næring

Bachelorgrad nummer to Det samfunnsvitenskapelige

Video: vernepleie - bachelorprogram - 3-årig - Trondheim - NTN

Biologi, bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen

Bachelor i økonomi og administrasjon B

Ledelse, innovasjon og marked - bachelor | UiTKognitiv vitskap, bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen

Bachelor i medisin Atlantis Medisinske Høgskol

Bachelor - Finn din bachelorgrad Høyskolen Kristiani

Ansvarlig redaktør: Barth Tholens, tlf. 40852179 Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom plakaten.Sykepleien er nettsted for 110.000 sykepleiere Nå vurderer jeg å ta bachelor i psykologi på NTNU(Universitet i Trondheim). Og etter fullført 3 årig utdanning, så står det at man får 180 studiepoeng. Hva er det jeg kan gjøre med 180 studiepoeng? som dere vet så søker man hovedsakelig på grunnlag av videregående karakterer Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i utøvende musikk. Dersom du etter fullført bachelorgrad velger å ta 60 studiepoeng praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk, vil du bli kvalifisert til å undervise i kulturskoler, videregående skoler, det frivillige musikkliv og skoleverket generelt Hadde ikke studiekompetanse - tok bachelor på rekordtid - Utrolig imponerende, - Jeg kjenner ikke til noen som har tatt så mange som 90 studiepoeng på ett semenester før

Slik bygger du graden din B

Godkjenning av normert studietid (studiepoeng/vekttall) foretas av utdanningsinstitusjonene og kan ikke overprøves av tilsettingsmyndigheten. Innplassering i stk. 7961 Lærer, 7962 Adjunkt, 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning, 7965 Lektor og 7966 Lektor med tilleggsutdanning forutsetter fullført faglig og pedagogisk utdanning Dette er jeg helt sikker på at vi skal finne ut av i samarbeid med høyskole- og universitetssektoren. Et år på høyskole tilsvarer 60 studiepoeng. Da bør det vel tilsvare det hos oss også, men det må selvfølgelig ses på innholdet i utdanningen for å kunne bruke den for eksempel i en bachelor, sier hun 90 studiepoeng : Obligatoriske emner i henhold til plan for Bachelor i økonomi og administrasjon, i grove trekk: Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng; Administrasjonsfag: 25 studiepoeng; Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng; Metodefag: 20 studiepoeng; 60 studiepoeng : Profileringsemner i henhold til BØA-pRF: Finansregnskap: 15 studiepoeng

Sykepleie utdanning

Bachelor (norsk eigenleg baccalaureus) er ei universitetsgrad som blir delt ut etter den første syklusen med høgare utdanning i mange land, først og fremst i dei engelsktalande landa. Som eit resultat av Bologna-prosessen har fleire, ikkje-engelsk-talande land, også Noreg, tatt i bruk den engelske tittelen «bachelor» for den første delen av ei høgare utdanning Bachelor Bachel­or­stu­di­et i kom­po­si­sjon. Studiet tilbyr deg som fersk komponist muligheten til å utvikle dine evner til å skape musikk. Du vil få en unik mulighet til å søke din egen kunstneriske stemme gjennom veiledning, fordypning og trening i komposisjonsteknikker Bachelor i film — studieplan 2019-22; Bachelor i film og TV Den norske filmskolens kunstfaglige bachelorstudier tilbyr en intensiv 3-årig utdanning innenfor film og fjernsyn, med fokus på å utvikle den enkelte filmskapers kunstneriske egenart og samarbeidsevner Er du student og har planer om å fullføre en mastergrad som inneholder minimum 120 studiepoeng innenfor realfag, teknologi eller naturvitenskap på enten bachelor- eller mastergradsnivå, kan du bli studentmedlem. Utdanning fra utlandet. Har du utdanning fra utlandet er du velkommen til å sende oss en søknad om medlemskap på vanlig måte Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) fagområdene og 60 studiepoeng som har mindre bindinger. De 120 studiepoengene innen de økonomisk-administrative fagområder må fordeles mellom alle de fem fagområdene som definerer de økonomisk-administrative fagene

Bachelor i samfunnsfag Lær mer om samfunne

Videreutdanninger hvor opptakskravet er bachelor/ grunnutdanning i sykepleie er relevante. Navn på videreutdanning, antall studiepoeng og studiested, må oppgis i søknaden, i tillegg til f.eks. lenke til studieplan for å dokumentere at utdanningen er av sykepleiefaglig relevans. Mastergradsstudenter dokumenterer sykepleiefaglig relevans gjennom Bachelor historie - nettbasert - 1. studieår: 60: Bachelor historie nett 2. år (Valfrie emne 3. sem, sjå studieplan) 60: Bachelor historie - nettbasert - 3. studieår - valfritt: 60: Samlet krav: 18

Pedagogikk - Bachelor (nettstudie) Høyskolen Kristiani

Bachelor 757 Master 1208 5-årig master 103 Fagskole 339 Videreutdanning 702 Folkehøgskole 76 Kurs 530 Alle 5013. Få hjelp til å velge riktig utdanning Det er ikke for sent å snu! Dersom du valgte feil utdanning på første forsøk, er det ingen krise. Her er hva. Du kan få bachelorgraden etter å ha avlagt 180 studiepoeng. Det tilsvarer normalt tre år med studier. Etter å ha oppnådd en bachelorgrad, kan du studere videre på et masterprogram. Et masterprogram har vanligvis en varighet på 2 år. I løpet av programmet skal du levere et større og selvstendig arbeid: masteroppgaven. Mastergraden gir 120 studiepoeng. Studieretninger Nordiske studier. Utdanningsplan 2020/2021, 180 studiepoeng Oversikt. Emnekombinasjon Krav; Utdanningsplan for bachelor i sjukepleie: Utdanningsplan for bachelor i sjukepleie Haugesund: Emner 1. studieår: 60: Utdanningsplan for bachelor i sjukepleie Stord. Krav: 180 studiepoeng. Emner 1. studieår. Krav: 60 studiepoeng

Studer psykologi - in

NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n Studiepoeng: 15 studiepoeng Studieprogram: Kan tas som enkeltemne eller inngå i bachelor i psykologisk helsearbeid og årsenheten idrettspsykologi. Innføring i generell psykologi gir en grunnleggende innføring i grunndisiplinene i psykologien og gir med dette en innføring og oversikt over bredden og mangfoldet i moderne psykologi

Hvor mange tilleggspoeng får jeg av å ta en bachelor på

Beregning av studiepoeng og arbeidsbelastning per emne Forhold som spiller inn: Fagets egenart Studentenes forkunnskaper dvs i utgangspunktet eksamen fra vgs med eventuelt bestemte fagkrav Hvilket nivå gjelder dette: forberedende, bachelor-, master eller phad--emne Ønsket læringsutbytte Vanskelighetsgrad (kontekstavhengi Bachelor Degree in Interior Architecture and Furniture Design Studieprogramkode BAIM Fører til kvalifikasjon Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign Bachelor Degree in Interior Architecture and Furniture Design Normert studietid 3 år - fulltidsstudium Studiepoeng 180 Undervisningsspråk Norsk og engelsk 1.2. Beskrivelse av studie Du kan få bachelorgraden etter å ha avlagt 180 studiepoeng. Det tilsvarer normalt tre år med studier. Vi tilbyr fem studieprogram som gir deg graden bachelor. Etter å ha oppnådd en bachelorgrad, kan du bygge videre på denne ved å gjennomføre et masterprogram. Du vil da kunne oppnå mastergraden. Vi har fire masterprogrammer ved vårt institutt. Våre masterprogram har varighet på 2. BACH30 - Bachelor 3-årig, 180 studiepoeng BACH40 - Bachelor 4-årig, 240 studiepoeng YRK40 - Yrkesutdanning 4-årig, 240 studiepoeng MAST10 - Master 1-årig, 60 studiepoeng MAST15 - Master 1,5-årig, 90 studiepoeng MAST20 - Master 2-årig, 120 studiepoeng MAST50 - Master 5-årig, 300 studiepoeng

Kommunikasjon – Medieproduksjon - Universitetet i Agder

Bachelor i utviklingsstudier ved OsloMet 180 studiepoeng. Jorda rundt-studier. OsloMet tilbyr bachelor i utviklingsstudier som kan inkludere studier i flere verdensdeler; Blandt annet Vietnam, Ghana, Nepal, Oslo med flere. Mer o Til bedrifter om bachelor- og masteroppgåva Det teknisk-naturvitskaplege fakultet Vedtatt av dekan 29. november 2018 . TIL BEDRIFTER . OM BACHELOR- OG Denne har normalt eit omfang på 30 studiepoeng, men nokre studier har ei oppgåve på 60 studiepoeng. Eit omfang på 30 studiepoeng tilsvarer fulltidsarbeid Gradsnavn: Bachelor i paramedisin. Application code: 186 554 Studiet er organisert i 16 ulike fagemner, 30 veiledede praksisuker og hospiteringspraksis som til sammen utgjør 180 studiepoeng. Hvert semester omfatter 30 studiepoeng, og et studieår tilsvarer 60 studiepoeng Studiet er en grunnutdanning med normert studietid på 3 år, og fører fram til graden Bachelor i informasjonssystemer. Studiet er delt opp i emner som går over ett semester. Det første studieåret tilsvarer 1-årig studium i informasjonsbehandling og er også felles med bachelorstudiet i informatikk Studiepoeng: 30 Hvor: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde; Bachelor. Tilbud: Bachelorprogram i folkehelse og helsefremjande arbeid Studiepoeng: 180 Hvor: Universitetet i Bergen, Bergen; Tilbud: Bachelor i folkehelsearbeid Studiepoeng: 180 Hvor: Høgskolen i Hedmark, Elverum; Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk.

 • Skagerak kraft as.
 • Iguazu falls argentina.
 • Månedshoroskop sol.
 • Wissen macht ah heute.
 • Rente per måned til år.
 • Pubg what weapons are best.
 • Inktense blyanter.
 • Fußnägel kinder.
 • Harmloser flirt oder mehr.
 • Steigenberger braunschweig silvester 2017.
 • Hva gjør mineraler i kroppen.
 • Fotpleie bryne.
 • Privatmegleren quantum.
 • Plakat menneskets anatomi.
 • Kneprotese rehabilitering.
 • Gullmaling beckers.
 • Esta søknad pris.
 • Harry potter london tickets.
 • Tenk deg trygg.
 • Tre små kinesere akkorder.
 • Ribbecup 2017 hisøy.
 • Notepad .
 • Russland håndballtrener.
 • Hjemmelaget crispy kylling.
 • Eon aktie.
 • Gratis malekurs.
 • Drikke til sushi.
 • Hvor sen kan læreren være.
 • Nissan juke 2017 preis.
 • Bergübergang kreuzworträtsel.
 • Dw collector.
 • Frøken dings.
 • Myanmar blog 2017.
 • Meteor forlis.
 • Milorg fyresdal.
 • El celler de can roca.
 • Godmorgon hjärtat.
 • Sophia bush husband.
 • München tv mediathek.
 • Eliteserien fantasy tips 2018.
 • Flowtrail bad endbach lift.