Home

Stortingets oppgaver

Dette er Stortingets viktigste oppgaver Stortingsrepresentantene er valgt for å utføre bestemte oppgaver og fatte viktige beslutninger på vegne av folket. I denne teksten lærer du mer om jobben deres Stortingets oppgaver. Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Stortinget er også en viktig arena for politisk debatt Stortingets viktigste oppgaver. Stortinget har den lovgivende makten. Det vil si at Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. De fleste lovene Stortinget vedtar, er såkalte rammelover eller fullmaktslover. Det vil si at regjeringen har fullmakt og ansvar for å utarbeide forskrifter til lovene Det kan være vanskelig å skille mellom Stortinget og regjeringen, men det er viktig å vite at de har ulike oppgaver

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg. Stortingets oppgaver som nasjonalforsamling er nedfelt i Grunnloven § 75 og omfatter blant annet lovgiving, bevilgninger (skatter, avgifter, budsjett), kontroll av den utøvende makt (regjeringen) og drøfting av generelle politiske spørsmål som utenrikspolitikk og reformer.. På de fleste felter regner en i dag at Stortinget er overordnet regjeringen

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Finn ut: Hva er Stortingets oppgaver? Finn ut: Hva er Regjeringens oppgaver? Finn ut: Hvordan blir en lov til? Beskriv saksgangen fra forslag og til loven er vedtatt og tatt i bruk. Forklar med egne ord hva som er forskjellen mellom Regjeringen og Stortinget. I januar 2020 gikk Fremskrittspartiet ut av regjeringen Solberg Stortingets oppgaver og myndighet []. Stortingets virksomhet er regulert gjennom et eget reglement, Stortingets forretningsorden. Stortingets oppgaver som nasjonalforsamling er nedfelt i Grunnloven § 75 og omfatter blant annet lovgiving, bevilgninger (skatter, avgifter, budsjett), kontroll av den utøvende makt (regjeringen) og drøfting av generelle politiske spørsmål som utenrikspolitikk.

Hvordan arbeider Stortinget med statsbudsjettet? Film med

Dette er Stortingets viktigste oppgaver - stortinget

Oppgaver. Kjerneoppgaven er å organisere det parlamentariske arbeidet og å støtte stortingsrepresentantene i deres konstitusjonelle rolle. Andre sentrale oppgaver er drift og modernisering av Stortingets bygninger og systemer og formidling av kunnskap om Stortinget og folkestyret. I 2019 besluttet Stortingets presidentskap å gi Stortingets administrasjon ansvar for å gjennomføre. Forsvarets oppgaver. Forsvarets oppgaver er Stortingets og regjeringens overordnede oppdrag til Forsvaret. Forsvarets struktur og operative kapasiteter skal utvikles for å kunne løse oppdrag innenfor rammen av disse. Forsvarets ni overordnede oppgaver er redegjort for i Prop. 151 S (2015-2016) og sammenfattes som følger: 1 Stortingets viktigste oppgaver er å være lovgivende og bevilgende myndighet. Stortinget kan også, med kvalifisert (to tredjedels) flertall, endre Grunnloven. Gjennom å vedta lover og å bevilge penger legger Stortinget vesentlige premisser for regjeringens virksomhet - også på områder som etter Grunnloven i utgangspunktet ligger til regjeringen

Oppgaver. Presidentskapet fastsetter Stortingets dagsorden. På omgang leder presidentene tingets møter og foreslår i denne sammenheng taletider og voteringsorden. Presidentskapet har også et ansvar for å påse at Stortingets behandling av sakene skjer i henhold til konstitusjonelle regler, både i plenum og i komiteene Utviklingstrekk. Andelen offentlige ansatte vokste kraftig på 1970 og 1980-tallet i takt med utbyggingen av en rekke velferdstjenester. Siden tidlig på 1990-tallet har andelen ansatte i hele offentlig sektor ligget relativt stabilt på rundt 30 prosent av arbeidsstyrken (kilde: tall fra nasjonalregnskapet.) Hele offentlig forvaltnings utgifter i 2018 beløp seg til 1707 milliarder kroner

Om Stortinget - stortinget

Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene Regjeringen ledes av statsministeren og består av en rekke ministere (statsråder) som har ansvar for hvert sitt departement.Antallet statsråder og departementer varierer over tid. Siden januar 2019 sitter Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i regjering. Erna Solberg er statsminister.. Les mer om Regjeringen Solberg.; Regjeringens sammensetning, oppgaver og forholdet.

Justisministeren er uryddig | Eirik Holmøyvik og Anine Kierulf

Samfunnsfag YF Vg2 - Stortinget - NDL

Gå inn på Stortingets live-sending og se på hva som skjer der. Hvis det ikke er noen sending akkurat nå, kan du gå inn i Stortingets videoarkiv og se på siste møte. Se omtrent ti minutter av sendingen. Hvis du vil, kan du kan spole tilbake i livesendingen for å få med deg begynnelsen av saken. Stortingets live-sending. Stortingets. Stortinget og regjeringen har bestemt at kommunene i Norge skal gjøre en del faste oppgaver. Kommunen skal for eksempel planlegge hva områdene i kommunen skal brukes til, og sørge for at alle har vann i springen, og at noen kommer og henter søpla vår 4 Stortingets reglement godkjennes. 5 Meldte forfall og permisjonssøknader refereres og avgjøres. 6. Det velges en komité til å gjennomgå fullmaktene overtar første nestleder disse oppgaver. Har også første nestleder forfall, overtas oppgavene av annen nestleder

Hva gjør regjeringen? - stortinget

Samfunnskunnskap - Stortinget - NDL

 1. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité spiller en nøkkelrolle under Stortingets kontroll. Det gjelder særlig etter nyorganiseringen av komiteens virksomhet i 1993. Den er eneste organ i Stortinget som systematisk kontrollerer regjeringens virksomhet, og den eneste komiteen der alle partigruppene er med. Lederen kommer fra opposisjonen
 2. ) Se videoen og svar på oppgavene. Oppgaver. NB På Stortinget sitter i dag 169 representanter og det er ikke lenger delt i lagting og odelsting. Hvilke tre prinsipper bygger Grunnloven på? Hva er «parlamentarisme»? Hvilke oppgaver har Stortinget
 3. ister. Ordfører -tekstoppgave. Stortinget -tekstoppgave. Norsk politisk system. Kunnskapspillet om statsforvaltningen. Om Standpunkt
Stortinget – Wikipedia

- Partigruppens oppgaver - Fagkomiteene s. 8 Maktstilling i forhold til andre statsmakter s. 9 Konklusjon s. 10 . Kilder Utdrag Innledning I denne oppgaven skal jeg skrive om Stortingets rolle i det norske politiske systemet og ta for meg Stortingets oppgaver, organisering, arbeidsmåter samt dets maktstilling i forhold. Stortingets første visepresident er varamedlem for Stortingets president, og nestlederne i partigruppene er varamedlemmer for lederne i partigruppene. Presidentskapet kan, etter anmodning fra vedkommende gruppe, bestemme at en vararepresentant som møter i utenriks- og forsvarskomiteen, skal møte også i den utvidete utenriks- og forsvarskomité Kommunens oppgaver Alle innbyggerne i Norge bor i en kommune, og gjennom hele livet bruker vi de tjenestene som kommunen tilbyr oss. Men hvilke tjenester er dette egentlig? Hva gjør kommunen vår for oss som bor der? Les me

Fylkeskommunens oppgaver Det er 11 fylkeskommuner i Norge. Fylkeskommunene jobber med regionale oppgaver. Men hva er egentlig det? Les mer attach_file. Kommunens oppgaver Alle innbyggerne i Norge bor i en kommune, og gjennom hele livet bruker vi de tjenestene som kommunen tilbyr oss Men Stortingets makt har siden vist en ujevn og synkende tendens, er det mange som mener. Forskere og maktutredere har slått fast at stortingsmakten gjennom tiår har blitt svekket av ulike former for press. Ifølge en undersøkelse fra 2011 mener bare 10 prosent av de folkevalgte selv at Stortinget er landets viktigste politiske arena Alle tre oppgaver gjelder fagområdet statsforfatningsrett. Relevant hovedlitteratur for de tre oppgavene er Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati. besvarelsene også diskuterer Stortingets instruksjonsmyndighet i denne sammenhengen. Endelig, under oppgave 3 d bør studentene få med at kompetansen som utgangspunk En av Stortingets oppgaver er å kontrollere regjeringen, men hvordan utføres denne kontrollen? Se film om kontrollvirksomheten. Stortingets undervisningssider gir informasjon om Stortingets virksomhet, historikk og tilbud til elever og lærere. Postet i: Nyheter

Formålet med læringsspillet er å gi elevene grunnleggende Kunnskap om Stortingets oppgaver, det norske demokratiet og elevenes mulighet til å påvirke politiske beslutninger. Interaktivt rollespill, scenografi, og grafiske uttrykk er brukt som virkemidler og bidrar med å oppnå en unik og lærerik opplevelse eller i Stortingets vedtak om dokumentavgift. Kartverket er tinglysingsmyndighet. Avgiften forfaller til betaling etter 14 dager regnet fra utsendelse av kravet, jf. forskrift om dokumentavgift (heretter daf.) § 2-6 første ledd. Erververen av grunnbokshjemmelen og meglerforetak som bistår med oppgaver som nevnt Stortingets forretningsorden, Grunnloven og ansvarlighetsloven . READ. Innhold. Stortingets forretningsorden..... 7. Forarbeider til Forretningsordenen.. 5. Første kapittel Om hvorledes Stortinget konstituerer seg..... 7. Annet kapittel Om presidentene og sekretærene. Stortingets åpningsgudstjeneste 2020 - Det er stort å vere menneske 3.10.2020 Det sa preses Olav Fykse Tveit i si preike under Stortinget si opningsgudsteneste i Oslo domkyrkje fredag. Preses Olav Fykse Tveit i Den norske kyrkja. Foto: Magne Vik Bjarkøy. Kvart år i.

Andre oppgaver. Det er Stortingets fullmaktskomité som behandler klager i forbindelse med valglovens § 70, som gjelder spørsmål om stemmerett. For eksempel kan det være en person som mener at han ikke har fått stemmerett som han faktisk har krav på. Dette gjelder også ved lokalvalg, men forekommer svært sjelden - Målet er at strenge tiltak skal minske smittespredningen og sikre at Stortinget får gjort våre samfunnskritiske oppgaver, sier Trøen. Smittevernet gjør også at noen lange tradisjoner må vike. - Det vil ikke holdes noen julearrangementer eller avslutninger i Stortingets lokaler, konstaterer hun

Trond Nordby, forsker, men også aktiv og engasjert debattant når det gjelder Stortingets roller og oppgaver i styringssystemet, skriver i sitt kapittel om endringer i kontrollinstituttet Stortingets forretningsorden 37. Åttende kapittel. Om Stortingets oppgaver etter Grunnloven § 75 § 48 (Opphevet pr. 1. oktober 2009) § 49. Når Stortinget mener det er nødvendig å innkalle noen til møte. etter Grunnloven § 75 h, skal presidenten sørge for at det blir sendt innkalling.. Innkallingen skal uttrykkelig nevne den sak eller de saker so Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. «Riksrevisjonen skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig og bestemmer selv hvordan arbeidet skal innrettes og organiseres.» Innenfor de overordnede rammene jobber vi uavhengig av både Stortinget og statsforvaltningen Stortingets byggeskandale klar til å bli tatt i bruk - kan ha svekket folks tillit. Stortingspresident Tone W. Trøen antar at byggeskandalen kan ha svekket folks tillit til Stortinget, men.

Stortingets justiskomité er en fagkomité på Stortinget. Den behandler saker relatert til Norges domstoler, Politi- og lensmannsetaten, Kriminalomsorgen, Påtalemyndigheten, sivile vernepliktige, billighetserstatninger, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning Stortinget - Avdelingssjef - Stortingets kommunikasjonsavdeling. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Oppgaver Folkevalgt kontroll av statsapparatet er nå engang litt av poenget med å ha en nasjonalforsamling., skriver Ulstein. Hva mener hun med det? På hvilket måte foregår denne kontrollen? Stortinget mener også - selvfølgelig - mangt og meget om norsk matproduksjon, forsyningssikkerhet og distriktsbosetting Profilerte foredragsholdere presenterer Stortingets oppgaver og samfunnsrolle. Foredragene vil blant annet ta for seg Stortingets lovbehandling, budsjettbehandling og kontrollfunksjon. Kurset arrangeres kort tid etter høstens valg og vil derfor spesielt omhandle den politiske situasjonen for kommende stortingsperiode

Stortingspolitikerne har oppdaget helsesøstre

Kontroll med den utøvende makt er en av Stortingets viktigste oppgaver, av sentral konstitusjonell og politisk betydning. Stortingets kontroll med regjering og forvaltning er en demokratisk garanti som skal sikre folkevalgt innflytelse, avdekke og forhindre maktmisbruk og mangler, og garantere ansvarlighet i det politiske system Det er klart etter at Stortingets presidentskap, i dialog med de parlamentariske lederne, torsdag besluttet å stramme inn smittevernreglene på en rekke områder. - Førsteprioritet for oss er å hindre smittespredning, både til og fra Stortinget, og å trygge Stortingets oppgave, sier. Denne anbefalingen er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. De aktuelle oppgavene utføres i dag gjennom den 125 år gamle ordningen med sams vegadministrasjon. Rundt 4000 personer i Statens vegvesen jobber i dag med fylkesvegoppgaver Stortingets høytidelige åpning 2. oktober markerer starten på stortingssesjonen 2020−2021. På grunn av smittesituasjonen blir åpningen annerledes enn den pleier. Under følger praktisk informasjon til pressen Jobbnorge ID: 105452 I Stortingets husøkonomseksjon er det for tiden ledig fast heltidsstilling som driftsoperatør. Arbeidsoppgaver Stillingen vil ha som hovedoppgave å være ansvarlig for reparasjon og drift av teknisk utstyr til renhold, samt vedlikehold av dette, i tillegg til utførelse av daglig og periodisk renhold i Stortingets bygninger

Stortinget - Store norske leksiko

Stortinget anbefaler at representantene bruker munnbind når det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand. Og det blir ingen julelunsj i selve Stortinget Ledelsessekretariatet er en stabs- og støtteenhet som ivaretar oppgaver for Stortingets presidentskap og direktør. Sekretariatet har syv medarbeidere med ansvar for blant annet forværelsesoppgaver, arrangementer, besøk og protokoll, taleskriving, saksbehandling, faglige utredningsoppgaver, prosjektstøtte og forberedelse av møter, blant annet direktørens ledermøte og presidentskapets. I læreboka kan du lese om Stortingets organisering og arbeid. Etter du har lest dette, kan du gå til nettsidene til Stortinget og gjøre oppgavene under: A Svar kort på disse spørsmålene. Hvor mange fagkomiteer har vi i dag? Hvilke oppgaver har komiteene? Hvilke partier er representert på Stortinget i dag? Hvem er de parlamentariske lederne 2. Stortingets og regjeringens oppgaver er å sørge for at den norske velferdsstaten blir tatt vare på. Regjeringen blir beskrevet som utøvende makt, som betyr at det er regjeringen som utfører det stortinget legger opp til. Det er stortinget som vedtar statsbudsjettet, men regjeringen som setter opp ett forslag

Stortinget - Wikipedi

 1. § 9. Riksrevisjonens oppgaver. Riksrevisjonen skal foreta revisjon av statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til staten, herunder forvaltningsbedrifter, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, statlige fond og andre organer eller virksomheter der dette er fastsatt i særlig lov (regnskapsrevisjon)
 2. istrasjon har rundt 450 ansatte og er organisert i syv avdelinger. Seksjon for besøk og formidling er en av tre seksjoner i kommunikasjonsavdelingen og arbeider med å formidle kunnskap om Stortingets virksomhet - parlamentets historie, arbeidsmåte og oppgaver
 3. Fagforeningens fremste oppgaver er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. Dette gjøres gjerne ved å nedfelle rettigheter gjennom tariffavtaler. Nærmere opplysninger om rettigheter og plikter som følger av medlemskap i en fagforening må tas med det aktuelle fagforbund
 4. Hadeland videregående skole Hva som er Stortingets oppgaver, betydningen av å ha et folkevalgt organ, hvordan debattene i Stortinget styres og gjennomføres og hva som er stortingspresidentens rolle og oppgaver var noen av temaene Trøen rakk innom under besøket
 5. Stortingets forretningsorden er eit reglement (forretningsorden) for Stortinget sitt arbeid. Forretningsordenen har grunnlag i Grunnlova § 66 som seier at «Efter den der vedtagne Orden er Enhver pligtig at rette sig». Det er Stortinget sjølv som vedtar forretningsordenen. Stortingets forretningsorden er det sentrale dokumentet som regulerer alle sider ved Stortinget sitt arbeid
 6. Reagerer på Stortingets behandling av sammenslåinger Styreleder Bård Tønder. Foto: Camilla Moe Rødven. Inn under DAs oppgaver går ifølge proposisjonen blant annet «det daglige hovedansvaret for sentralt utviklingsarbeid overfor domstolene». 2
 7. Stortinget anbefaler at representantene bruker munnbind når det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand. Og det blir ingen julelunsj i selve Stortinget. Det er klart etter at Stortingets.

Kommunene har fått flere oppgaver, og bør settes i stand til å løse dem. Det er Stortingets ansvar å sørge for at den lovpålagte velferden tilbys borgerne med en rimelig grad av likhet i. Dette er Stortingets viktigste oppgaver Stortingets kontroll med regjeringen og den utøvende makt Om Stortinget - stortinget.no. Stortinget Og Regjeringen - Lecture notes, lecture 2 - UiO Politikk og makt - versjon 2: Politikk og demokrati kap 5 - Samfunnsvitenskapelige emner. Hva er Stortingets oppgaver? Hva er regjeringens oppgaver? Disse to sprømsmålene har jeg grublet i 2 mnd nå, og kommet frem til at folk mener forskjellig. Hva tror du Stortingets makt. Stortingets oppgaver formulert av grunnlovens § 75 gir et formelt utgangspunkt på hva Stortinget har makt over å foreta seg. Mange forskere og politikere har de siste årene hevdet at Stortinget har liten innflytelse under en flertallsregjering. En analys Løsningen er laget med støtte fra Valgdirektoratet (2019). E-post til nettredaktør: rh@karde.no (Karde AS

Foreslår ingen omkamper om fiskerihavner og flyruter

Overskriften til åttende kapittel skal lyde: «Om Stortingets oppgaver etter Grunnloven § 75». § 48 oppheves. I § 49 første ledd skal «eller Odelstinget» og «i vedkommende ting» utgå. I annet ledd skal «tinget» endres til «Stortinget», og «tingets vedtak» skal endres til «vedtaket» Vi bor alle i en kommune, og vi er daglig avhengige av de tjenestene som kommunen gir oss på nær sagt alle livets områder, fra vugge til grav Kommunens oppgaver. Kommunens oppgave er å arbeide for interessene til de som bor der, den skal ta seg av de nære oppgavene. Tanken bak dette lokaldemokratiet er at de som bor i den enkelte kommune, kjenner de lokale problemene best og vet hvordan de skal løses

Forsiden - stortinget

 1. Stortingets vedtak om dokumentavgift Erververen av grunnbokshjemmelen og meglerforetak som bistår med oppgaver som nevnt i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling (eiendomsmeglingsloven) § 6-9 første ledd nr. 1, 2 eller 4, er ansvarlig overfor avgiftsmyndighetene for at riktig avgift,.
 2. Stortingets tiltakspakke i forbindelse med Korona-epidemien Publisert: 16. mars 2020 Creo ser at politikerne våre arbeider intenst og vi er glade for at det er sterk politisk samarbeidsvilje for å finne de riktige tiltakene, i riktig rekkefølge
 3. istrasjon
 4. Om Stortingets oppgaver etter Grunnloven § 75 § 48 (Opphevet pr. 1. oktober 2009) § 49. Når Stortinget mener det er nødvendig å innkalle noen til møte. etter Grunnloven § 75 h, skal presidenten sørge for at det blir sendt innkalling. Innkallingen skal uttrykkelig nevne den sak eller de saker som. Stortinget ønsker forklaringer om
 5. Stortingspresident oppgaver. Oppgaver Presidentskapet fastsetter Daværende stortingspresident C.J. Hambro fremmet forslaget som ga regjeringen den nødvendige fullmakt til å lede landet «inntil det tidspunkt kommer da Regjeringen og Stortingets presidentskap etter konferanse innkaller Stortinget til neste ordinære møte» Presidentskapet ledes av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.
 6. g av lovsaker.Lovsakene blir no handsama av eit samla Storting, men ein ny lov må vedtakast med same ordlyd to gonger

Stortingets oppgaver formulert av grunnlovens § 75 gir et formelt utgangspunkt på hva Stortinget har makt over å foreta seg. Mange forskere og politikere har de siste årene hevdet at Stortinget har liten innflytelse under en flertallsregjering Der finner du gode artikler om valgordningen, om Stortingets oppgaver og om de politiske partiene på Stortinget. Du finner også informasjon om de andre partiene, tidligere stortingsvalg, politikere og politiske begreper som sperregrense og utjevningsmandat. Ren elev - presentasjoner, oppgaver og videoklip Kontroll- og konstitusjonskomiteen er en fast stortingskomité opprettet 1993. Komiteen har ansvar for Stortingets kontroll med regjeringen, blant annet ved å føre kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtakene Stortinget fatter. Stortingets rolle i unionsoppløsningen i 1905 Begge oppgaver skal besvares. TIdligere eksamensoppgaver for JUR1901 og JUR5901 Høst 2010. Gjør rede for kong Carl Johans forslag til endringer av Grunnloven og Stortingets reaksjon på forslagene. Gjør også rede for grunnlovskonservatismen på første halvdel av 1800-tallet. Høst 200 Stortingets utfordringer Oppgavemeldingen sier noe om kommunenes oppgaver, men lite om fylkeskommunenes. Jeg ser fram til den videre debatten om hvilke oppgaver som kan flyttes fra statlig nivå og til fylkeskommuner og kommuner denne våren slik at vi får til det best mulige tilbudet for innbyggerne i fremtiden

Samfunnskunnskap - Regjeringen og Stortinget - NDL

 1. alomsorgen, Påtalemyndigheten, sivile vernepliktige, billighetserstatninger, al
 2. Vi formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, samt har ansvar for å drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene. Seksjon for besøk og formidling arbeider med å formidle kunnskap om Stortingets virksomhet - parlamentets historie, arbeidsmåte og oppgaver
 3. Stortingets justiskomit Den fikk oppgaver knyttet til Stortingets forretningsorden, kommunallovgivningen, valglovene og skattelovene pluss bevilgningssaker som gjaldt Stortinget og statsrevisjonen. Fra 1934 fikk lovkomiteen betegnelsen kommunalkomiteen og etter hvert et saksfelt som samsvarte med dette navnet
 4. Stortingets forretningsorden 19 § 16. Så snart komiteene er oppnevnt, trer hver enkelt av dem sammen. og velger leder, første nestleder og annen nestleder. Melding om valgene. sendes straks til Stortinget. Valg foretas på nytt hvert år i. valgperioden, så snart det lar seg gjøre etter at Stortinget har konstituert. seg
Hans Olav Syversen | Syversen skal lede finanskomiteenVELKOMMEN TIL MARITIME BERGEN, TORBJØRN RØE ISAKSEN

Stortinget - Jusleksikon

På den andre siden blir det et eksempel på litt uforståelig pengebruk som ikke er knyttet til Stortingets egentlige funksjon og oppgaver, sier Arnstad Stortingets viktigste oppgaver - en demokratisk garanti Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i dag videre fullmakter enn tilsvarende komiteer har hatt tidligere Ikke et mál i seg selv at en kontrollsak skal resultere i kritikk eller reaksjon - ofte er prosessen viktig i seg selv Fylkekommunene får nye oppgaver på flere områder, men mye skal fortsatt utredes videre. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland la fram stortingsmeldingen om nye oppgaver til fylkeskommunene fredag 19. oktober. Styrker fylkeskommunen Fra 1. januar 2020 skal landet bestå av elleve fylker, ifølge Stortingets vedtak

Stortinget og Stortingets kompetans

Hva er Stortingets overordnede oppgaver? Stortinget har bevilgende, lovgivende og kontrollerende oppgaver. Arbeidet med statsbudsjettet har vært trukket frem på flere av forelesningene (og er godt dekket i pensum), men vi forventer ikke detaljerte utlegninger om gangen i selve budsjettprosessen Stortingets vaktbikkje til et upersonlig byråkrati.Det er derfor også vesentlig at Sivilombudsmannen ikke dynges ned av administrative oppgaver

Stortingets oppgaver - Jeg vil stemme! (TALE

Stortingets åpning er en av de større oppgavene vi har i løpet av et år. Å fotfølge alle guidede selskaper gjennom bygningen er også vår jobb. På nattetid har vi spesielle oppdrag som skal utføres. - Andre oppgaver kan være mer hendelsesstyrte,. Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst

Stortingets presidentskap - Store norske leksiko

Stortingets behandling vil vise om «trikset» får betydning for utforming av Forsvaret: - Syv av åtte oppgaver dreier seg om bruk av Forsvaret nasjonalt - likevel foreslår Regjeringen. Stortingets administrasjon har rundt 470 ansatte, og er organisert i sju avdelinger. Konstitusjonell avdeling består av fire seksjoner og har som hovedoppgave å ivareta administrative oppgaver knyttet til Stortingets virksomhet som konstitusjonelt og parlamentarisk organ Stortingets forretningsorden 13. 9. Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Komiteen skal gjennomgå og gi innstilling til Stortinget om: a. statsrådets protokoller mv., jf. Grunnloven § 75 bokstav f,. b. regjeringens årlige melding om oppfølgingen av stortingsvedta Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal Besøksadresser: Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal og Tordenskjolds gate 65, Kristiansand Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmagpost@fylkesmannen.no Organisasjonsnummer: 974 762 994 Ansvarlig redaktør: Stein A. Ytterdahl Nettstedsredaktør: Ole Wilhelm Svensen Personvernerklærin VG-avsløringer på Stortingets dagsorden Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) løfter VG-avsløringene om Saka som ble nektet å besøke sin søster opp på Stortingets dagsorden. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stiller kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup følgende spørsmål

Stortingets administrasjon - Wikipedi

Stortingets servermiljø er virtualisert med VMware ESXi og består i hovedsak av Microsoft Windows servere opp til siste generasjon. Databaser ligger i Microsoft SQL-Server clustere, og infrastrukturen er sikret med produkter fra f5 og Cisco. klarer å tenke helhetlig og se mange oppgaver i sammenheng Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og har 490 medarbeidere. Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, I forbindelse med arbeidet med tilpasning til ny sikkerhetslov, vil ansvar for oppgaver som er overgripende for virksomheten kunne bli justert

Stortingets Vedtak 2016 02.06.2015 Innst. 333 S (2014-2015) Kildedok: Meld. St. 14 (2014-2015) Innst. 333 S (2014-2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner. 5.1.7.2 Tilskudd til frivilligsentraker (siden 39) Dagens oppgavefordelin 3 -Statsforfatningen og den parlamentariske styringskjeden 6 -Forvaltningen - Sammendrag Politikk og demokrati 14 -Brukeren som aktør og deltaker 15 -Forholdet mellom det offentlige og innbygerne 1 - Forvaltningen i det politiske systemet 3 - Sentralforvaltningen organisasjon og politik Start studying Samfunnsfag kapittel 6, 7, 8 og 9. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Nettleksikon: Store norske leksikon Her finner du informasjon til oppgaver om alt fra alkohol, kropp, og helse, til det politiske system, forskjellige religioner, geografi, musikk- og kunsthistorie. Informasjonen er kvalitetssikret av fagpersoner. Aktuelle fag: Alle. Alkunne. På Allkunne.no finner du over 25 000 kvalitetssikra leksikonartikler på nynorsk om ulike emner Stortingets presidentskap innrømmer ingen feil - tar mild selvkritkk i striden med kontrollkomiteen. Stortingets presidentskap slår tilbake mot den massive kritikken fra kontroll og konstitusjonskomiteen. Den viser til at opplysninger komiteen mente var hemmelig, lå på åpne nettsider

 • Bangalore kommende aktiviteter.
 • Elektrisk støt symptomer.
 • Weather forecast singapore.
 • Deutschsprachige schweiz städte.
 • Mann erobern rar machen.
 • Rotate shortcut photoshop.
 • Asgeirs blogg.
 • Wirbelversteifung schmerzen nach op.
 • Schwarzwälder bote kleinanzeigen immobilien.
 • Verdens tykkeste katt.
 • Blodprøve alkohol peth.
 • Proteinfattig mat.
 • Polizeibericht potsdam mittelmark.
 • Julebuffet mo i rana.
 • Fastlege stavanger sentrum.
 • Luftig omelett i ovn.
 • Calibre de drm plugin installieren.
 • Väder dubrovnik yr.
 • Fischer twin skin pro classic.
 • Pass kongsberg.
 • Telesølv kakespade.
 • Trockene haut um die augen hausmittel.
 • Addnature 10%.
 • Julesanger noter piano.
 • Pergo laminat.
 • Malvik senter.
 • Schilling und domke nürnberg.
 • Indisk gudinne.
 • Mormonen homosexualität.
 • Iskald dusj.
 • Sturm herwart berlin.
 • Vbw bochum mietangebote.
 • Jul i svingen noter.
 • Cresco car nettkonto.
 • Klesproduksjon miljø.
 • Ord på italienska.
 • Loving tan selvbruning.
 • Morbus boeck homöopathisch behandeln.
 • Gå rundt bessvatnet.
 • Delstyling.
 • Cycle rosenheim.