Home

Læreplan i historie vg1

Læreplan for historie Videregående opplæring - vilbli

 1. Læreplan for historie, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Gå til hovedinnhold. Vg3 Bytt til Vg1 for å finne læreplaner som gjelder for elever som begynner på Vg1 høsten 2020. Læreplaner for skoleåret 2021-2022 er ikke vedtatt, men vil være klare til skolestart høsten 2021
 2. Læreplan for historie, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Gå til hovedinnhold. Skal du begynne på Vg1 høsten 2020? Bytt til Vg1 for å se nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring! Vg2 og Vg3.
 3. Læreplan i Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBI01‑01) Språk og målform. Bokmål; Ingen andre språk tilgjengeli
 4. Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Læreplankode: HIS1-02 Side 2 av 8 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer

Kosmos naturfag YF til fagfornyelsen vg1, læreplan LK20

Læreplan i Vg1 bygg- og anleggsteknikk Læreplankode: BAT01-03 Side 4 av 7 kunne bruke og kombinere ulike uttrykksformer som tekst, bilde og symboler i beskrivelser og arbeidstegninger. Å kunne lese Å kunne lese i Vg1 bygg- og anleggsteknikk innebærer å kunne tilegne seg ny kunnskap og innsikt Læreplan for historie. Bytt til Vg2 og Vg3 for å finne læreplaner som gjelder for elever som begynte på Vg1 høsten 2019 eller tidligere. Historie (Vg3P) Timer 140. Trinn Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Karakterer Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksame Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Læreplan i Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon Læreplankode: IKM01-01 Side 7 av 8 utforske og beskrive sammenhenger mellom løsninger, kundens behov og brukernes forutsetninger og erfaringer bruke programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historie

Læreplan i samfunnsfag Læreplankode: SAF1-03 Side 3 av 13 over og inn i dei andre hovudområda i faget, både i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. I grunnskolen omfattar samfunnsfag hovudområda utforskaren, samfunnskunnskap, geografi og historie. I vidaregåande opplæring omfattar faget hovudområda utforskaren, individ, samfunn o Alle tiders historie Vg2-3 (2020) er en ny utgave av læreverket til fagfornyelsen (LK 2020).Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Nettstedet er under utvikling, nytt innhold publiseres fortløpende Historie for videregående skole. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre Læreplan i Vg1 elektro og datateknologi Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. februar 2020 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §3-4 første ledd. Gjelder fra 01.08.202

Læreplan i Vg1 frisør, blomster, interiør og

Læreplaner for fag i utdanningsprogram for

Det betyr at timetallet i Vg1 ikke er endret. Hvordan svarer du på høringen? Du kan gi innspill til ett eller flere utdanningsprogram. Vi oppfordrer deg til å bruke kommentarfeltet til å komme med nye forslag og utdype meningene dine. Hver enkelt læreplan ligger som en egen høring. Du finner spørsmålene samlet under hver enkelt læreplan VG1-Ny Læreplan. Fra høsten 2020 så gjelder det en ny læreplan for VG1 elektrofag. Her er en kopi av innholdet i høringsutkastet til læreplan for den to nye studieretningsfagene som skal erstatte de tre eksisterende fagene: Direktoratets webside med læreplan Om læreverket Gym Kroppsøving vg1-vg3 (LK06, LK13) Utgaven er tilpasset læreplan gjeldende fra skoleåret 2012/2013. Med mange fotografier og illustrasjoner, oversiktlig format og ryddig struktur gjør Gym kroppsøvingsfaget mer motiverende for elevene Geografi vg1/vg2 (fagfornyelsen) Geografi: ny læreplan og nytt læreverk til fagfornyelsen Det nye læreverket Geografi til vg1/vg2 og de digitale ressursene gir elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillingene i den nye læreplanen til fagfornyelsen

Ny læreplan i restaurant- og matfag Alle de ti utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag får nye læreplaner fra høsten av. Nå er de nye læreplanene klare. I den nye læreplanen for restaurant- og matfag vil bærekraftig produksjon og arbeidsliv og yrkesidentitet stå sentralt Utdanningsdirektoratet har lagt fram et forslag til nye læreplan for historie i videregående skole med høringsfrist 14. november. Den nye planen skal iverksettes høsten 2020. Forslaget burde vekke oppsikt blant faghistorikere, historielærere og andre som mener historiefaget er et helt sentralt element i en nasjons utdanning Knyttet til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1 og pågygging. Forkunnskap Naturfag Vg1: Kompetanse i naturfag tilsvarende norsk grunnskole. Forkunnskap Naturfag Vg3: Bestått Naturfag Vg1 yf. For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i fagene, må du være aktiv deltaker i 18 uker i Naturfag Vg1 og 14 uker i Naturfag Vg3 Departementet har mottatt mange henvendelser om klargjøring knyttet til valg av fag for elever som går i Vg1 dette skoleåret. Spørsmålene kan grupperes slik: A Hvilke fag i Kunnskapsløftet må velges i Vg1 for å være sikret generell studiekompetan..

Læreplan i samfunnskunnskap, samisk plan, fellesfag Vg1/Vg2. Læreplan i geografi - fellesfag i fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Sist utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere. Læreplan for grunnskolen og den videregående skole er en forskrift som danner et forpliktende grunnlag for læreplanene for fagene på de enkelte skolene. Det ble laget nye læreplaner ved lanseringen av Kunnskapsløftet høsten 2006.Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag- og timefordelingen

Svar på alle mål i samfunnsfagets læreplan vg1 [77] Brukernes anmeldelser. 20.05.2017. Helt forferdelig struktur, men god info. OBS: Dersom du ikke har lest pensum fra før og forstår det sånn noenlunde, kan man gå glipp av viktige poenger fordi strukturen ikke tar hensyn til sammenhenger Nye læreplaner for Vg1 yrkesfag Portør-serien er skrevet etter gjeldende læreplan for portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift, og består av tre lærebøker. Nå foreligger alle 3 bøkene: Helsefremmende arbeid , Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøving Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk. Opplæringen i felles programfag for naturbruk skal vektlegge det særegne ved naturbasert produksjon, aktivitet og forvaltning. Opplæringen skal favne tradisjoner og fellesverdier som preger hverdag og samfunnsliv, og samtidig legge grunnlag for arbeid i framtidsrettede næringer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag (3) Apply Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag filter ; Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift (3) Apply Læreplan i fotograffaget Vg3 / opplæring i bedrift filter ; Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (3) Apply. Hovedpunkter: Geografi, Historie, Samfunnskunnskap, Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Geografi. beskrive landskapsformer og bruke geografiske nemningar i utforsking av. Vg1 ST, 1STA, B, C, D Studieforberedende fellesfag Alle elever får tilbud om å leie pc Ny læreplan, nye læremidler kan komme i skoleåret Fag Boktittel ISBN Forlag Pris i kr Merknader Engelsk Targets 978-82-03401039 Aschehoug (2015) 695 Lyd bestilles av bibl: Historie, Vg2. Grip teksten Vg1 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester. Nettstedet er laget til Kunnskapsløftets læreplan Dette er Aschehougs nye lærebøker for elever i helse- og oppvekstfag Vg1. Oppgavene er praksisorienterte og målet er at elevene skal anvende fagstoffet i situasjoner fra det yrket de ønsker å utdanne seg i. I alle tre bøkene er det gjort språklige forbedringer og teksten framstår nå enklere og er bedre tilpasset målgruppen

Norskverket Grip teksten dekker læreplanen for Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram.Læreverket består av en kombinert lærebok for både bokmål og nynorsk for hvert årstrinn pluss nettressurser for elev og lærer Læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplankode: HSF01-03 Side 2 av 8 Om faga Fagrelevans og sentrale verdiar Vg1 helse- og oppvekstfag skal bidra til at samfunnet har tilstrekkeleg kompetanse i helse- og oppvekstsektoren. Programfaga skal bidra til at aktivitetar som fremjar meistring, utvikling og helse, blir tekne i bruk i yrkesutøvinga Læreplan i samfunnsfag - utvalgte kompetansemål etter Vg1/Vg2 Individ, samfunn og kultur analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og.

Læreplan i Vg1 naturbruk (NAB01-03) - Udi

For elever som starter på utdanningen høsten 2020 oppgir dere fag etter ny læreplan (LK20) på Vg1. Dersom eleven skal ta fag fra flere nivå, oppgir dere Vg2- og Vg3-fag fra gammel læreplan (LK06). I enkelte tilfeller må dere i en overgangsperiode velge fag fra gammel læreplan på Vg1 selv om eleven får opplæring i faget etter ny. Læreplan naturfag yrkesfag vg1. Rettelser i læreboken. Programmering. Kompetansemål og kapittelstruktur Kosmos yrkesfag. Kosmos yrkesfag- nye utgaver til læreplan LK20. Kosmos HS, RM - Helse- og oppvekstfag, Restaurant og matfag. Kapittel. Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Læreplan i betongfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom utvikling og utbygging av bygningsmassen i samfunnet skaper faget store verdier. Betongfaget skal ivareta samfunnets krav til en bærekraftig utvikling Velg læreplan: Læreplan i elevrådsarbeid ; Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram; Læreplan i felles programfag i vg1 medier og kommunikasjon; Læreplan i felles programfag i vg1 naturbruk; Læreplan i felles programfag i vg1 helse- og sosialfag; Læreplan i mat og helse; Læreplan i samfunnsfa

Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, Læreplan i kunst og visuelle verkemiddel - felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur. Fagområdet skal medverke til kunnskap om ulike kunstformer slik det kjem til syne i vår historie og i vår samtid Avmeldingsfrist: 25. februar 2020 Målgruppe: Engelsklærere VG1 YF / ST og andre interesserte Ny læreplan for engelskfaget innføres høsten 2020, og følgende inngår i kompetansemålene for VG1 engelsk: «diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill» Vg1 ID, 1IFA Idrettsfag Ny læreplan, nye læremidler kan komme i skoleåret Fag Boktittel ISBN Forlag Pris i kr Merknader Engelsk Targets 978-82-03401039 Aschehoug (2015)NY 695 Lyd bestilles av bibl: lokus.no Matematikk praktisk, SF Vg1 Matematikk 1P 978-8203347870 Aschehoug 786 Velger praktisk eller teoretisk matematikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel. Digitalisering av hverdagen og konkurranse endrer arbeidsoppgavene til yrkesgrupper innenfor service og samferdsel. Nye salgskanaler, handlemønster og medievaner endrer krav til virksomheter og fagarbeidere Språk/målform Engelsk Utgivelsesår 2017 Læreplan Kunnskapsløftet ISBN 9788202533045 Nettsted 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Vg1, Yrkesfag Vg1 og Yrkesfag Vg2 Legg i ønskeliste Tracks SF Lærernettste Dersom eleven avslutter fag på Vg1 i høstsemesteret 2020, må dere velge fag fra gammel læreplan (LK06) fordi første mulige eksamen etter nye læreplaner er våren 2021. Elever som skal avslutte fagene høst 2020 skal følge gammel læreplan Intertekst essens er tilrettelagt for elever som følger «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge». I tillegg er den godt egnet for elever som skal opp i ordinær eksamen i norsk, men som har behov for ekstra støtte i opplæringen Ny læreplan for engelskfaget innføres høsten 2020, og følgende inngår i kompetansemålene for VG1 engelsk: «diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill»

For elevar som startar på utdanninga hausten 2020 oppgir de fag etter ny læreplan (LK20) på Vg1. Dersom eleven skal ta fag frå fleire nivå, oppgir de Vg2- og Vg3-fag frå gammal læreplan (LK06). I enkelte tilfelle må de i ein overgangsperiode velje fag frå gammal læreplan på Vg1 sjølv om eleven får opplæring i faget etter ny læreplan Større tekstsamling som også ligger på nett - kan sorteres etter sjanger, tema og periodeKommer også i forenklet utgave: Intertekst essens er tilrettelagt for elever som følger «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge» Knyttet til yrkesfag utdanningsprogram på Vg1. Forkunnskap: Kompetanse i engelsk tilsvarende norsk grunnskole. For at Nettskolen i Nordland skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 18 uker til sammen i fagene

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) - Udi

Historie Vg3 Påbygging

Læreplan i engelsk. Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram. vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk; vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk Planen er brukt på Helse- og oppvekstfag vg1, men kan med særs enkle tilpassingar nyttast i alle programområde. Planen er tilpassa dei siste endringane i læreplan for norskfaget. Planen vert innarbeidd i klassen sine vekeplanar, og dermed samarbeider faglærarane om å utfylle og følgje opp kvarandre sine emne Læreplan i Vg1 håndverk, design og produktutvikling Læreplankode: DTH01-01 Side 3 av 7 Kulturarv og nyskaping Kjerneelementet kulturarv og nyskaping handler om forståelse av egen og andres kultur, stil og håndverkstradisjoner. Videre dreier det seg om hvordan kulturarv kan inspirere til nyskaping og videreføres i eget håndverk Passage på nett. Passage er Cappelens læreverk for engelsk Vg1 studieforberedende program. Dette nettstedet er et supplement til boka, og her finner du blant annet lenkene til 'Research activities' som står i Passage. I tillegg vil du finne mye ekstra materiale som er knyttet til tekstene: artikler, lenker til utfyllende stoff og mange interaktive øvinger

I Vg1 har elevene tre programfag - Produksjon, Kvalitet og dokumentasjon og Prosjekt til fordypning. I tillegg har de fagene norsk, engelsk, matte, naturfag og kroppsøving. Med utgangspunkt i gamle håndverksteknikker og -historie lærer elevene å utvikle og designe nye og innovative gjenstander og/eller tjenester Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Matematikk P, studieforberedende Vg1 Lærestoffet i dette kurset er praktisk orientert og passer for deg som ikke har behov for den mer teoretiske varianten av matematikkfaget. Kurset bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftets læreplan for Vg1 P, og sammen med Vg2 P dekker det kravene til generell studiekompetanse Her har vi samlet tidligere gitte oppgaver til privatisteksamen i naturfag vg1 (fra 2008) fra hovedområdet bioteknologi. Oppgavene er merket med årstall, semester og oppgavenummer. Vi har ikke vurdert kvaliteten på oppgavene – alle er lagt ut.Oppgavene har fem svaralternativer, med ett riktig svar Matematikk T for Vg1 er teoretisk orientert og passer for deg som skal gå videre med fag som krever godt grunnlag i matematikk. Kurset bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftets læreplan for Vg1T, og sammen med Vg2T dekker det kravene til generell studiekompetanse

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

Høringssvar - Læreplan Vg1 teknikk og industriell produksjon Dette er en høring som gjelder for fornyelsen av alle læreplanene i Vg1 i yrkesfagligeutdanningsprogram. Del denne siden Læreplan i Vg1 sal, service og reiseliv Læreplankode: SSR01-01 Side 2 av 8 Om faga Fagrelevans og sentrale verdiar Vg1 sal, service og reiseliv handlar om drift og service i verksemder. Programfaga skal hjelpe elevane å forstå betydninga av service- og vertskapsrolla, og gi ei innføring i administrative og økonomiske oppgåver

Å lykkes med eldre historie av Kristin Fossum (Heftet

Alle tiders historie: Velkommen til Alle tiders historie

Intertekst Vg1 Norsk språk og litteratur for Vg1 studieforberedende program Intertekst er et nyskrevet læreverk som dekker målene i den reviderte læreplanen. De grunnleggende ferdighetene er vektlagt gjennom hele verket og i enkeltkapitler Kjøp 'Intertekst essens, norsk vg1 studieforberedende, læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i norsk' av Harald Eriksen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Fleksibind | 978821103588 Læreplan i norsk for innføringsklasser norsk for språklige minoriteter og læreplanen i norsk for videregående med vekt på vg1 . Formål: Å oppnå basiskunnskaper i norsk med vekt på det eleven trenger for vg1 Å utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke språkets lydsystem, rettskriving Læreplan VG1. Oversikt over læreplanen for VG1 elektrofag. Studieretningsfagene forr VG1 elektrofag består av tre studieretningsfag..

Finn massevis av oppgaver til inspirasjon i samfunnsfag på denne siden. Her har Studienett samlet mange eksempeloppgaver fra både videregående og ungdomsskolen. Du kan se hva som kreves for å få en god karakter på oppgaver i samfunnsfag, ved å lese andre elevers oppgaver med god karakter. Du kan. Intertekst essens: norsk vg1 studieforberedende : læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i norsk Huskelisten er tom Dra og slipp hit for å legge til titte Læreplan naturfag yrkesfag vg1. Rettelser i læreboken. Programmering. Velkommen til Kosmos YF fra 2017. På dette nettstedet finner du ressurser til Kosmos YF fra 2017. Kosmos YF fra 2017 dekker ikke ny læreplan fra 2020 Sommeren 2013 fikk faget ny læreplan. På lærersiden har vi laget en veiledning i hvordan du kan bruke bok og nettsted sammen med den nye læreplanen. Vi håper at både lærere og elever vil ha glede og nytte av sidene. Send oss gjerne kommentarer til nettstedet og meld fra om du finner feil eller har forslag til stoff som du mener vi burde ha Det bør fremgå av elevens enkeltvedtaket om særskilt språkopplæring hvilken læreplan eleven skal følge i norsk. Fagkoder. Vg1: NOR1401. Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig. NOR1402

Kosmos YF naturfag vg1 (KL06, KL13) | Cappelen Damm

Historie vg 2 og 3: Kapitle

Læreplan i samfunnskunnskap - fellesfag Vg1/Vg2 Læreplankode: SAK01-01 Side 4 av 7 val, samfunnsstrukturar og tolegrensene i naturen. Vidare skal elevane reflektere over korleis politikk, konfliktar, økonomi, teknologi og ressursbruk verkar saman og påverkar grupper i samfunnet Læreplan i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. februar 2020 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 frå Kunnskapsdepartementet med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd. Gjeld frå 01.08.202 Vg1-kursene lanseres fortløpende utover høsten 2020. Vg2 og Vg3 kommer de påfølgende årene. Inntil nye kurs er på plass, er det ingenting i veien for å kjøpe kurs etter LK06-læreplanen, men du må være klar over følgende: Vg1-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2021

Kosmos naturfag SF til fagfornyelsen vg1, LK20 | Cappelen

Fagfornyelsen - Første innspillsrunde Vg1 bygg- og anleggsteknikk. I denne innspillsrunden ber vi om innspill til kapittelet Om faget (den første delen i læreplanen). Du vil få mulighet til å gi innspill til hele læreplanen i neste innspillsrunde Læreplan i naturfag. Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram Forskerspiren planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder Energi for framtide Opplæringen er i tråd med godkjent læreplan for helse - og oppvekstfaget. Læreplan for vg1 består av 4 hovedområder: Helsefremmende arbeid. Dette området handler om å forstå sammenhengen mellom livsstil og helse Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Vi kan derimot ikke tilby skriftlig materiell for skoleåret 2020/2021 innen VG1 Teknologi og industrifag som svarer til ny læreplan av 2020 på nåværende tidspunkt Geografi kommuniserer godt med elevene og engasjerer til å utforske sammenhenger i faget. Fagfornyelsen gir geografi et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, og oppmerksomheten rundt klimaendringer og samspillet mellom natur og menneske gjør geografifaget mer aktuelt og relevant enn noen gang

Fagfornyelsen - Første innspelsrunde Vg1 helse- og oppvektsfag. I denne innspelsrunden ber vi om innspel til kapittelet Om faget (den første delen i læreplanen). Det vil bli høve til å gi innspel til heile læreplanen i neste innspelsrunde Læreplan i naturfag. Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram Ernæring og helse gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram Ernæring og hels This is the website component of Tracks SF.The website and textbook cover the Vg1 curriculum for English in Norwegian upper secondary school. Learning English is a process that requires a lot of exposure to and interaction with the language, as well as regular continued practice Vi reviderer Fokus samfunnsfag i forbindelse med ny læreplan. Den nye boka, Fokus Samfunnskunnskp, kommer i mars 2020. FOKUS Samfunnsfag er skrevet i et lett forståelig språk.Begreper og teori følges opp med et rikt utvalg av eksempler som elevene kan kjenne seg igjen i

Intertekst essens Vg1 (Læreplan i norsk for språklige

Hovedpunkter: Geografi, Historie, Samfunnskunnskap, Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Geografi. gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane. 3/5 læreplan Odd Bue 9788203338229 Naturfag Naturfag 2, Aschehaug Brandt, Harald 9788203334160 Programfag: Fag Bøker Forfatter ISBN-NR Produksjon Faktabok vg1, teknisk og industriell produksjon Andersen, Jørn Kenneth 9788205357129 Oppgaver og øvinger: vg1 teknisk og industriell Anderen, Jørn Kenneth 9788205357105 Dette er til å skrive VG1 Bygg- og anleggsteknikk. Trives du med å holde på med praktiske ting? Liker du å bygge og skape ting med hendene? Da kan byggfag være noe for deg. Med denne utdanningen kan du bygge på til fagbrev innen en rekke yrkesfag. Utdanningen følger nasjonal læreplan for Bygg og anleggsteknikk. Læreplanen består av 3 ulike hovedområder. Forkunnskap: Kompetanse tilsvarende Matematikk fellesfag Vg1 P og Vg2P eller Matematikk fellesfag Vg1 T. For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 18 uker. Du kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen eller lokalgitt muntlig eksamen

Fagfornyelsen - innspelsrunde skisser til læreplanar i

Lokal læreplan i samfunnsfag, Huseby skole. Utforme og praktisere reglar for samspill med andre. Våre kommentarer knyttet til læreplanen i samfunnsfag må ses i lys av disse. Følgende er et resultat av møtet mellom høringsutkastet til ny læreplan i samfunnsfag, en rettslærelærer ( lektor Hageman, jurist) og en Vg1 Elektrofag. Som elektrofagelev får du tilgang på nye og velutstyrte verkstader og klasserom. Du vil lære å arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du får nytta både logiske og kreative sider ved deg sjølv. Vi legg vekt på at du lærer å ta ansvar for eigne handlingar og at du kan samarbeide med andre. Læreplan Vg1 Aktuell læreplan i engelsk (KL 06) for Studiespesialiserende VG1 og Yrkesfag VG1 - VG2. Inneholder kun kompetansemål og generelle ferdigheter. Utheving, farging og nummererering er gjort av meg. 3. november 2011 00:54:01 Add comment . Powered by: itslearning. Thomas Lie Nygaard Your. Kjøp 'Intertekst essens vg1, norsk vg1 studieførebuande, læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg og læreplan i norsk' av Marianne Kirkhorn fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Fleksibind | 978821103592 Elektrofag vg1. Her finner du alle temaer vi jobber med på elektro vg1 Askim vgs. Læreplan data og elektronikk fra UDIR 2017. Undersider (4): Data og elektronikk VG1 Pedsys dokumenter Prøver Vg1 YFF VG1

Pasiones 1

Det er underlige tider, og vi forstår det kan være utfordrende å lage undervisningsopplegg til elevene i alle disse timene som utgår. Om vi kan hjelpe til med dette, gjør vi gjerne det. Allerede nå ligger det noen opplegg her på Pilot-bloggen, og vi og forfatterne på Pilot bidrar gjerne med å lage flere.. Trenger du innspill, ideer eller tips til andre emner i samfunnsfag, må du. Læreplan: Det er ikke krav om innlevering av leseliste til muntlig eksamen i engelsk, fremmedspråkfag og norsk. Det er kompetansemålene i læreplanen for faget som er utgangpunkt for oppgavene til eksamen. Læreplaner i engelsk fellesfag og programfag, fremmedspråk og norsk har mål som krever kompetanse innenfor litteratur Helse- og oppvekstfag VG1 leder mot flere ulike utdanningsprogram. På Holtet tilbyr vi barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeide Læreplan i matematikk fellesfag. Kompetansemål etter 1P - Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er; Service og samferdsel I dette forsøket måler elevene sitt eget blodsukker ved hjelp av enkel apparatur. Forsøket er svært godt egnet til undervisning som omhandler fordøyelse- og hormonsystemet og kan brukes som utgangspunkt for undervisning og diskusjon tilknyttet temaene ernæring og helse, diabetes og for å forstå begrepet glykemisk indeks. Forsøket kan utføres på mange måter, og det er derfo

 • E golf skiboks.
 • Airplay apple tv windows.
 • Nissan gtr 2017 norge.
 • Outlander tv series.
 • Redusere kraft tid.
 • Kjærlighet på pinner.
 • Meksikansk gryte glutenfri.
 • Freizeittreff neuss.
 • Plutselig tørr hud i ansiktet.
 • Anstupsen facebook flirten.
 • Største øyer i hordaland.
 • Sørstatsflagg kjøp.
 • Vigelandsparken toalett.
 • Glasselektrode.
 • Top model norge plus size.
 • Innberetning definisjon.
 • Engelske kanal svømme.
 • Nikki beach wiki.
 • Transport lisboa porto.
 • Steppe argentina.
 • Doppelgewebe.
 • Maktfordeling i romerriket.
 • Photoshop anfänger tipps.
 • Heksebarn i nigeria.
 • Rl stine.
 • Scheine für vereine 2018 radio erft.
 • Wer hilft beim umzug.
 • Motvektstruck.
 • Selvklebende knagger bad.
 • Yamaha f25g pris.
 • Chakra farger betydning.
 • Led plantelys test.
 • Danny maroc.
 • Whatsapp tricks.
 • Plantar fascitt revmatisme.
 • Star wars sprüche englisch.
 • Arkiv dagbladet.
 • Telegram gruppe löschen und verlassen.
 • Nordan skyvedør vedlikehold.
 • Freizeittreff neuss.
 • 3 tage fieber inkubationszeit.