Home

Didaktikk hva hvordan hvorfor

Ordet didaktikk kommer fra to greske ord, didaskein, som betyr å lære, undervise eller klargjøre, bevise og didakti'ké techné, som betyr undervisningskunst.Ordet blir derfor gjerne oversatt med undervisningslære. Didaktikken befatter seg med tre grunnspørsmål: Undervisningens hva, hvordan og hvorfor.I pedagogikken finner man en snever og en vid forståelse av didaktikkens innhold Didaktikk handler om overveielser knyttet til virksomhetens hva (mål og innhold), hvordan (metodikken) og hvorfor (overveielser, begrunnelser). Modellen kan brukes for å legge til rette for læring både hos brukere, pasienter og pårørende og hos fagpersoner og brukerrepresentanter Begrepet didaktikk har vært i bruk siden oldtiden, Hvis du skal male med ei gruppe barn og har glemt å sette fram vannglass, så påvirker det hvordan aktiviteten blir gjennomført. Hva er planlegging, og hvorfor er det viktig? Kjernestoff. Lover og regler. Didaktikk hvem hva hvorfor 1. Didaktikk Didaktikk eller didàskein, som det het i antikkens tid, ble den gangen brukt for å formidle flere typer budskap. Den gangen brukte de for eksempel skuespill og flere typer skrifter for å formidle moralske budskap til befolkningen Didaktikk er undervisningens hva, hvordan og hvorfor og omhandler bruk av pedagogisk teori inn mot undervisning, formidling og opplæring. Grunntanken i DRM er at alle kategoriene er viktige i en planleggingsprosess og at man kan begynne planleggingen under den kategorien man selv ønsker - det viktige er at alle kategoriene tas hensyn til og at de ses i relasjon til hverandre

Video: Didaktikk - Wikipedi

Didaktisk relasjonsmodell - mestring

 1. Hva kjennetegner en didaktisk veiledningsstrategi Spørreordet Hvorfor blir viktig når vi legitimerer målene for undervisningen. Vi kan sette oss mål på kort eller lang sikt. Arbeidsmåter: Arbeidsmåter viser til hvordan lærere tilrettelegger for elevenes læring
 2. Jeg hadde så vidt hørt om ordet didaktikk før jeg startet på studiet mitt. Didaktikk betyr å lære fra seg, undervise eller klargjøre. (Gunnestad 2011) Det finnes mange modeller for hvordan en didaktisk plan kan se ut, men det viktigste er at man får med seg hva man skal gjøre, hvorfor man gjør det og hvordan man gjør det
 3. Jeg går første året på barnehagelærer utdannelsen på høgskolen i Oslo, og jobber i Smestadtoppen barnehage i Rælingen kommune. Studiet jeg går er arbeidsplassbasert, noe som vil si at jeg jobber 60% i barnehage og går 40% på skole. I løpet av første studie år har vi hatt 3 praksisperioder på tilsammen 5 uker. Diss
 4. HVA HVORDAN HVORFOR • Snøsmelting med og uten ull • UTSTYR • 2 snøballer • 1 ullsokk / ullvott • 1 fat • I samlingsstund • Vise begge snøballene i lag. Ta ull på den ene snøballen • Se hva som skjer - UNDRE SEG • Tema i januar er snø • Undres sammen med hverandre • Økt forståelse for snø / van
 5. utter til rådighet. CD-spiller med musikk for å skape stemnin
 6. Hva er didaktikk? En snevrer defensjon Avgrenser didaktikken til spm./overveielser om undervisningens: - Mål og begynnelser (hvorfor) - Innhold ( hva) - Metoder ( hvordan) En vid definisjon Som også inkluderer praktiske tilrettelegging og vurdering. Didaktikken- en del av pedagogikken Figur 1.1 i Gunnestad (2014
 7. antagelse at desto viktigere det er med individuelle tilpasninger, og kanskje av uvanlig slag, jo viktigere er det å se det spesielle i lys også av allmennmenneskelige utfordringer

Dette utelukker slett ikke teorisering; jeg tenker at didaktikk kan beskrives ut fra ideasjonelle perspektiver (tenkning), fra praktiske perspektiver (metodikk)og profesjonsperspektiver (rolle-norm). En didaktisk problemstilling vil derfor alltid være pedagogisk, og omfatter hva, hvordan, hvorfor og når Hva er planlegging, og hvorfor er det viktig? Når vi planlegger, sier vi noe om hva vi ønsker å oppnå i framtida, og hvordan vi skal få det til. Planlegging er derfor en viktig del av hverdagen i alt pedagogisk arbeid Didaktikk i barnehagen handler ikke bare Man skal ha en tanke om hvordan man skal sørge for at barn, foreldre og ansatte skal føle mening og tilhørighet til barnehagen. Blir det brukt mer tid og at pedagogene har tanker om hva de vil oppnå med sitt arbeid. Med dette som bakgrunn sier jeg ja- takk til didaktikk i arbeidet med ditt. Hva er didaktikk? Didaktikk definert som teori om undervisning. Stammer fra det greske ordet «didaskein» (å belære, formidle, undervise, analysere eller bevise). Alle spørsmål om hva elever skal lære, hvorfor de skal lære dette og hvordan de skal arbeide Didaktikk Didaktikk betyr undervisningslære eller undervisningskunst. - Praktisk teoretisk planlegging. Gjennomføring, vurdering og kritisk analyse av undervisning og læring - Tilretteleggingen: hva, hvordan og hvorfor To dimensjoner: 1) En praktisk-relatert dimensjon -den konkrete planleggingen, gjennomføringen og vurdering av undervisnin

Pedagogikk omhandler læren om hva som bidrar til læring. Det vil si en teoretisk beskrivelse av kvordan vi lærer og hvilke metoder og midler som bidrar til læring. Didaktikk omhandler den praktiske planleggingen, gjennomføringen, vurderingen og hvordan vi reflekterer over egen praksis i forhold til hvordan undervisningen fungerte og om den bidro til læring hva som skal undervises og læres, hvordan det skal undervises og læres, og i hvilken hensikt eller hvorfor noe skal undervises og læres. I fagdidaktikken er didaktikk knyttet til et bestemt fag eller fagområde. Det er her den didaktiske teoriens relevans for praksis prøves, og den faglige kompetansen blir på en måt Smart didaktikk UNDERVISNINGENS HVA HVORDAN OG HVORFOR Undervisingsverktøyet Smart i økonomi, helse og livskvalitet Refleksjonsbasert undervisningsmetode i personlig økonomi/ hverdagsøkonomi ved Merete Føinum, Osl Didaktikk. Kunsten om å undervise; Hva, hvorfor, hvordan; Pedagogikk; Læren om oppdragelse og undervisning; Didaktisk relasjonsmodell. De ulike didaktiske kategoriene vil påvirke hverandre; Spiller ingen rolle hvilken du starter med; Et verktøy til å planlegging, gjennomføring og evaluering undervisnin

Didaktisk oppgave 1. Mappeoppgave 2 Praksisoppgave om didaktikk og veiledning Oppgaven er planlagt og gjennomført av Martin Bergsvåg og Heidi Oppebøen I denne oppgaven skal vi vise hvordan vi gikk frem for å lage et undervisningsopplegg basert på den didaktiske relasjonsmodellen og drøfte hvorfor vi brukte den didaktiske relasjonsmodellen Naturfagdidaktikk er læren om undervisning i naturfag. Faget omhandler naturfagets egenart, fagets begrunnelse i skole og utdanning, hvilket lærestoff som er sentralt og hvordan man underviser. Skolens naturfag henter lærestoff fra flere naturvitenskaper. På høyere klassetrinn undervises disse som egne fag. Hvert av disse naturfagene (som fysikk, kjemi, biologi, geofag) har også sin egen. Hva, hvordan og hvorfor? Didaktiske erobringer. Til å planlegge pedagogiske tiltak er det nødvendig å lære seg å konkretisere mål med dets konkrete innholdsdeler som går i bruk ved gjennomføring. Dette trenger å være belyst fra forskjellige sider som skaper rammer for didaktisk arbeid. Det vil si sånne faktorer som sentrale styringsdokumentne: Barnehageløven, Rammeplanen o Hva, hvorfor, hvordan. De kvalifikasjonene alle kandidater minst skal ha etter fullført utdanning (NOKUT) Læringsmål •Hva de burde ha lært evne til å bryte et hele ned i deler og identifisere hvordan delene henger sammen syntese evne til kreativt å sette deler sammen i en ny sammenheng/struktur o

PPU1, uke Eli Kari Høihilder - ppt laste ned

Hva Hvorfor Hvordan - Metodebok . Metodebok for Introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram. En praktisk samling av metoder for introduksjons - og kvalifisieringsprogram. Metodene skal hjelpe minoritetsspråklige voksne deltakere på kurs og opplæring til å komme seg inn i samfunnet, arbeidsliv, og for eksempel å mestre jobbsøking Også dette feltet er svært stort og handler ikke bare om metodikk, men også om dannelse, hva og hvorfor noe skal læres. Likevel, for historiefagets fagspesifikke didaktikk har det altså vært tale om historieundervisning, historieundervisningsteori, historiesyn, kildeanalyser osv. Denne delen av historiedidaktikken er på ingen måte død Hva - hvorfor - hvordan Coachingfaget har vært gjennom en rivende utvikling siden første utgaven av Coaching - hva hvorfor hvordan ble utgitt i 2003. Fra å være et fag som i stor grad baserte seg på egenutviklete metoder, ser vi nå en utvikling mot et sterkere og mer samstemt teori- og metodegrunnlag Enkelt sagt dreier didaktikken seg om hva som skal undervises og læres, hvordan det skal undervises og læres, og i hvilken hensikt eller hvorfor noe skal undervises og læres. I fagdidaktikken er didaktikk knyttet til et bestemt fag eller fagområde DIDAKTIKK OG MENNESKESYN Mattias Øhra . Didaktikk: Lære HVORDAN man gjør det og HVORFOR man gjør det. Den vil være et verktøy i førskolelærerens egen tenkning og planlegging så vel som i veiledning av medarbeidere og studenter. Hva er sant og virkelig

Didaktisk arbeid Didaktikken i praksis Planlegge, gjennomføre og vurdere Hva, hvordan og hvorfor Sentrale spørsmål: - Hvilke mål, arbeidsmåter - Hvordan kan elevene trekkes inn og få fram informasjon Ulikheter - elever er forskjellige Uforutsigbarhet Det er ikke alltid like lett i praksis 5 Hvorfor digital didaktikk? Stikkord: motivasjon konnektivisme lærerrollen Digital didaktikk handler om undervisningskunst i en digital verden og utfordrer lærerens tradisjonelle arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering Hva, hvordan og hvorfor? Hva synger vi? Syng sanger dere selv liker og kan godt. For de yngste barna er det fint med helt enkle melodier og rytmer. Etter hvert blir det behov for mer variasjon i tempo og uttrykk

Kritisk lesing - hva, hvordan og hvorfor Author: Marte Blikstad-Balas Created Date: 3/19/2019 9:08:19 AM. Didaktikk kretser rundt tre spørsmål: hva, hvorfor og hvordan. Vi vet allerede hva vi ønsker å gjøre - nemlig programmering. Her må det spesifiseres at programmering ikke nødvendigvis handler om å programmere en datamaskin

Når du svarer på spørsmålet om hvorfor du vil ha jobben, bør du dele relevante og spesifikke detaljer om hvordan din bakgrunn, erfaring, talenter, interesser, utdanning og andre egenskaper. Er vi med på å forsterke skillet Didaktikk Begrepets to dimensjoner: En praksisrelatert dimensjon: Planlegging, gjennomføring, vurdering En kritisk begrunnende dimensjon: Vi begrunner praksis i pedagogisk teori Didaktikk Hva Innhold Hvordan Metoder Hvorfor Begrunnelse (for innhold og metoder) Vi setter oss i planleggerens (lærerens) rolle Didaktikk Den didaktiske relasjonsmodell (B.

Innlegg om Didaktikk skrevet av brittstips. Jeg har en Facebookside, Undervisningstips, hvor jeg blant annet legger ut linker til blogginnleggene mine.Denne uka passerte gruppa 25.000 medlemmer. Det er så utrolig morsomt, og ikke minst overveldende, at det sitter over 25.000 der ute som synes denne gruppa er bra nok til at de ønsker å være medlem av den Teknologi Didaktikk Læring A Hva skal brukes av digitale verktøy? Hva er det faglige innholdet? Hva skal elevene lære av dette? RDAN Hvordan skal disse brukes? Hvordan har du tenkt å gjennomføre timen? Hvordan lærer elevene gjennom dette opplegget? R Hvorfor er disse verktøyene valgt? Hvorfor skal dette læres? Hvorfor. Men hva er det egentlig, hvorfor skal vi bruke det, og ikke minst, hvordan? KPI´er blir brukt som måleenheter for hvor godt en organisasjon klarer seg. Key Performance Indicator, også kalt KPI, er i dag et svært integrert begrep blant norske bedrifter

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Den didaktiske - NDL

 1. Didaktikk. En tråd i 'Generelt' startet av Greven av gral, 1 Okt 2011. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Greven av gral Forumet er livet VIP. Vet dere hva dette er? Greven av gral, 1 Okt 2011 #1. lillerypa Forumet er livet. Undervisningslære :
 2. gjennom spørsmålene hva, hvordan og hvorfor. Man undersøker mål og inn-hold i faget, beskriver praksisene man finner for faget i lærings-sammenheng, og skisserer hvilke betingelser og begrunnelser man har for disse praksisene. Slik sett inkluderer didaktisk forskning et bredt felt når faget er andrespråk. Golden mfl
 3. Engasjement er ikke å være glad. Glade medarbeidere er ikke nødvendigvis produktive. Det er heller ikke å være tilfreds. Det er en god start, men trivsel er ikke det samme som engasjement. Trivsel og engasjement er to forskjellige ting. Som medarbeide

Den elektroniske utgaven av Friluftsliv - HVA-HVORFOR-HVORDAN tar utgangspunkt i versjonen som er kalt Kompendium Nr. 32 ved NIH, Utgave 1. ISBN NR 82-502-0077-2. Kompendiet er gjort elektronisk tilgjengelig på www.naturliv.no etter tillatelse av Nils Faarlund. Teksten fremstår som i originalen med to endringer Kompetansestrategi - hvorfor, hvordan og hva kan vi bruke den til? Anne Lian Onsdag - 08. juni 2016 Del dette: Kompetansestrategien er nøkkelen til suksess i fremtiden. Vet du hvilken kompetanse din virksomhet trenger for å lykkes i et marked der.

Innføring i Didaktikk - BULL1 - StuDocu

Didaktikk hvem hva hvorfor - SlideShar

Slik setter du opp en plan for semesteret Her viser StudentTorget deg hvordan du kan sette opp en plan for semesteret, uka, dagen og som viser progresjonen din, og hva disse planene burde inneholde. Slik forvandler du hybelen til den ideelle leseplassen Med disse enkle grepene får du en bedre studiehverdag når du må gjøre alt hjemmefra Inkluderingens hva, hvordan og hvorfor. I en analyse av et begrep vil det ofte være naturlig å begynne med en definisjon av begrepet. For inkluderingsbegrepet er ikke dette like naturlig. Som Haug hevder, er det enighet blant de fleste aktører om at vi skal ha inkludering Hva Hvorfor Hvordan Et fagdidaktisk veiledningshefte 2.utgave Pål J. Kirkeby hvorfor har vi emnet i grunnskolen, hvordan kan emnet undervises, hvem skal undervises og didaktikk, er kunnskap om emnets utvikling fra en idé hos noen få entusiaster i 1996, gjennom forsøksvirksomhet og etterutdanning av lærere fra 1997, til emnet ble. En analyse av begrepet inkludering. Artikkelen baserer seg på et doktorgradsprosjekt initiert av Høgskolen i Finnmark, hvor oppdraget er å se på relasjonen mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring IKT-didaktikk i Norge. Kunnskapsløftet regner digitale ferdigheter som en av de fem basisferdighetene som elevene skal ha innenfor hvert fag. I Læringsplakaten presiseres også at man skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. I tillegg fremheves det at man skal stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. IKT skal være et pedagogisk hjelpemiddel til å skape.

Didaktisk relasjonsmodell (DRM) - Prosessverktø

Naturfag - didaktikk Hva tror du?, Hvordan kan vi finne ut av det?, Hva skjer hvis? og Kan du fortelle meg mer om det?. Vi skal ikke komme med lukkede svar, men være støttende. men at vi er bevisst når vi gjør det og hvorfor (hva vi ønsker å introdusere) kunnskapsdatabase - hva er, hvordan og hvorfor. Før man skaffer seg en katt er det viktig å stille seg selv noen spørsmål og tenke nøye etter hva man ønsker seg av katteholdet Pedagogikk handler om oppdragelse og opplæring; derfor angår denne boka oss alle. Professor Gunn Imsen gir en oversiktlig innføring i hvordan pedagogikkfaget har vokst fram som en samfunnsvitenskapelig disiplin i Norge, hva som er de viktigste temaene og hvilke forskningsmetoder faget benytter

Didaktisk veiledningsstrategi - Wikibøke

 1. Didaktikk er nødvendig for, og kommer før metodikk! Didaktikk er videre enn metodikk og inkluderer metodikk! Didaktikk er ikke bare bruksanvisning for hvordan, men refleksjon og filosofering om hva og hvorfor! Viktig: Holdning til . elever; faget ; Kunnskap om . pedagogikk ; fage
 2. Didaktikk. March 4, 2014 · by karlas · in Didaktikk. Du skal reflektere rundt hva du kan bidra med i den digitale danningen og digitale kompetansen til elevene. Hva kan elevene lære i perioden de er sammen med deg hvorfor de skal skrive det, og hvordan de tenker å gjøre det
 3. Kreft: hva, hvorfor og hvordan. For å forstå hvordan en skal behandle kreft er det viktig å forstå hva kreft er, hvorfor kreftutviklingen skrider fram og hvordan man kan stoppe kreftutviklingen ved hjelp av den viten som allerede i dag foreligger
 4. Hva skjer med søpla vi sorterer, hvorfor er ikke kildesorteringen lik over hele landet, og Vi gir deg hvorfor og hvordan. Skill deg fra miljøgiftene. Det finnes miljøgifter i mer enn du tror. De fleste produkter er ikke farlig å bruke, men det er det viktig å leverer dem inn riktig
 5. Så hva er egentlig problemet? - Det er ganske mange elever som ser på algebra som en meningsløs manipulasjon av symboler. De forstår ikke hvorfor de skal følge de reglene man må følge, og da blir det veldig vanskelig, sier Naalsund
 6. st hvordan du har forstått det i denne sammenheng. Les mer: Forskningsbasert studieteknikk på 1-2-3. 4
 7. Hva er arbeidskapital, og hvorfor er det viktig? Av Endre Dahle 30. oktober 2020 Faktisk er et av kjennetegnene på god ledelse evnen til å bruke arbeidskapitalstyring som et aktivt tiltak for å kunne vokse lønnsomt samt opprettholde en solid balanse

Hvordan kan du motivere andre til å yte ekstra på skolen eller på jobben? Hvordan lykkes med å skape et godt læringsmiljø og et inkluderende fellesskap? Studiet Pedagogikk - grunnleggende enhet, gir et teoretisk grunnlag for å forstå hvordan mennesker utvikler seg som individer og i relasjon til det samfunn de vokser opp i Hva er ledelse og hvorfor er ledelse viktig? 07. januar 2016 (endret 05. februar 2018) En rekke modererende faktorer (hvordan lederutvikling ble gjennomført) ble inkludert i studiet og resultatene kan brukes for å gi konkrete råd om hvordan lederutviklingsprogrammer bør designes Hva skyldes hikke? Hvorfor får vi hikke, og er det grenser for hvor lenge man kan fortsette med å hikke? Legene har ingen gode forslag til hvordan man skal få hikke til å slutte. Derimot finnes det en sann overflod av mer eller mindre gode kjerringråd

Design. Designen er den tilnærmingen som brukes for å besvare problemstillingen. Det er særlig to ting som skiller de ulike designene. Det ene er om det er en eksperimentell (f.eks. en kontrollert randomisert studie) eller en observerende undersøkelse (f.eks. kohort- eller pasient-kontroll-undersøkelser) Hvorfor velge denne masterspesialiseringen? Masterspesialiseringen i naturfagenes didaktikk gir deg inngående innsikt på vitenskapelig nivå i naturfagdidaktiske problemstillinger, som f.eks. forholdet mellom naturfagene, naturvitenskap og samfunnet, allmenndannelse i naturvitenskap, utforskende arbeidsmåter i naturfagene og grunnleggende ferdigheter Buktrykk - hva, hvorfor og hvordan? Publisert 28. juni 2019 Sist endret 28. juni 2019 Av Jørgen Holmemo - trening.no. Et godt buktrykk støtter opp ryggsøylen og holder den trygg under tunge løft. Her lærer du hva buktrykk er, og hvordan du skal klare å sette det

Video: Refleksjoner om didaktisk arbeid med barn Om vår

Didaktisk arbeid med barn Refleksjoner om didaktisk

Hva er poenget med kildesortering? Det kan hende du har flere spørsmål om kildesortering enn hvordan brukte kaffefilter og sølete servietter skal sorteres. Hva skjer med søpla vi sorterer, hvorfor er ikke kildesorteringen lik over hele landet, og er det egentlig noen vits i å kildesortere Veganer - hva, hvordan, hvorfor? Veganer, vegetarianer, pescetarianer. Det er mange forskjellige grader av kjøttfrihet, men slapp av. Vi guider deg her gjennom plantekostens ABC og gir deg våre veganske favoritter Hva skal elevene (studentene) lære om ulike religioner og livssyn, hvordan skal de lære seg det, og hvorfor skal de skal lære seg nettopp dette? Andre relevante problemstillinger er knyttet til fagets plass og legitimitet i skolen, ulike modeller for religionsundervisning, læreplaner, undervisningens perspektiver, innhold, metoder og arbeidsmåter Hvordan gis vaksinene? Rotavirusvaksinen gis i munnen (drikkevaksine). De andre vaksinene settes med sprøyte (stikk), men det finnes også vaksiner som kan gis som drikkevaksine, tablett som svelges eller som nesespray. Kombinasjonsvaksiner. Helt siden det norske barnevaksinasjonsprogrammet startet i 1952 er det brukt kombinasjonsvaksiner Hva er et team? • Et team består av noen få mennesker • som arbeider sammen • med utgangpunkt i et felles formål • De har ulike ferdigheter de kan dra nytte av • for å utfylle hverandre i å • samarbeide om å • utføre oppgaver som gjør at man • når felles mål • De har alle et like stort ansvar for at målene nås Et team er et lite antall mennesker med komplementære.

Hva betyr egentlig dette? David Aas Correia, styremedlem i faggruppen BI & Analytics, vil i dette webinaret prøve å svare på dette spørsmålet gjennom hans tolkning av hva det kan gjøre, hvorfor det har oppstått og hvordan det kan brukes. Dette er et online event på Microsoft Teams. Møtelenke blir delt i forkant Hva er egentlig forskjellen på en mutasjon og en variant? Og hvordan påvirker mutasjonsraten mulighetene våre for å utvikle en vaksine? Vi har snakket med en rekke virusforskere. Mutasjoner kan være «stumme» - altså uten betydning. For å forstå hvordan og hvorfor virus muterer, må vi ha på plass hva et virus egentlig er Begrep som tverrfaglighet og flerfaglighet belyses. For hvert av enkeltfagene stilles det spørsmål om hvorfor vi har det enkelte skolefaget, hvilke konkurrerende syn som finnes innenfor faget, hva som er fagets innhold og organiseringsform, og hvordan kompetansemålene fungerer som utgangspunkt for vurdering

Historie - hva, hvordan, hvorfor? : fagdidaktisk innføring Forfatter: Kari Blom Lån som lydbok. Utgitt: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2008 Lengde: 7 t. 15 min. Passer for: Voksne Språk: Bokmål Innleser: Ole Thore Hasseldal. Hør baksidetekst Flere handlinger; Finn bøker Meld. I begrepet skrivekultur ligger det en forståelse av at det kan utvikles ulike regler for hva som skal skrives, hvordan og hvorfor - det kan være innenfor et fag, men også mellom skoleslag og ofte mellom klasser. Skrivekulturer bygges bl.a. opp som følge av læreres forståelse av hva skriveundervisningen skal tjene til HVA, HVORFOR, HVORDAN. Sykdom med høg medieintersse Diagnostikk og Epidemiloig BergenBeitostølen 311215 12.12.2018. Læringsmå Vi oppfordrer dere allikevel til å stille hvorfor-spørsmål. Forskning som forsøker å si noe mer om årsaksforhold eller som søker å forklare hvorfor noe er som det er, er som regel mer interessant enn forskning som kun beskriver hvordan ting er. De fleste forskningsspørsmålene i Holbergprisen i skolen spør hva og hvordan-spørsmå

Didaktisk planlegging Barnehagenorsk - HiO

Hva SÅ du, Hørte du, Kjente du (VAK). Gjør en analyse av situasjonen du har beskrevet. Prøv å forstå hvorfor og hvordan dette skjedde. Hva føltes riktig i situasjonen, hvorfor? Hvilken rolle hadde du i situasjonen? Hvilke verdier står på spill? Hva handler dette egentlig om? Trekk ut begrep/områder som er sentrale for Det vil være en nødvendig forutsetning at en har kunnskaper om hvordan læring skjer og hva en skal ta hensyn til, når en skal informere mennesker som er syke (5). Mange kreftpasienter frykter at de ikke skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne mestre sykdom og behandling (6) Det er de verdier, meninger og ritualer som preger organisasjonen og understøtter fortellingen om hvem «vi» er, hva som holder «oss» sammen, hvordan dette skjer, og hvorfor vi er til. Her ligger både den felles delte meningen med og forståelsen av hvorfor «vi» i denne organisasjonen finnes Hvorfor trene pyramideintervall. Lær hvordan du kan variere intervalltreningen med pyramideintervall for å bli en sterkere og raskere løper. Pyramideintervall. Å variere intervalltreningen med pyramideintervall gjør løpetreningen mer motiverende, og er fin måte å teste ut fart og utholdenhet på varierende distanser og tidsintervaller

Hva du spiser kan ha stor innvirkning på helse og velvære. Et såkalt anti-inflammatorisk kosthold kan være spesielt nyttig for deg som opplever stor stressbelastning og som har sykdommer relatert til immunsystemet. Her gir vi deg oppdaterte råd om hva et anti-inflammatorisk kosthold innebærer. Inflammasjon - eller betennelse - er noe som kjennetegner et flertall [ Les mer om hvorfor, hvor ofte den bør utføres og ikke minst hvordan! Dermed har øvelsen et stort potensiale hva gjelder tung belastning og dermed gode resultater. Forskning viser at personer som trener øvelsene knebøy og markløft har en naturlig høyere produksjon av veksthormon 12 Hva er induskulturen mest kjent for? 13 Hvilket problem møtte jorddyrkerne langs Huang He og hvordan forsøkte de å løse det? 14 Hvilke oppfinnelser kan knyttes til den kinesiske sivilisasjonen? 15 Hva skiller den kinesiske sivilisasjonen fra de andre tidlige sivilisasjonene? 16 Når og hvor kom jernalderen, og hvordan ble stål produsert

Innføring-i-didaktikk - BULL BBL101_1 - UiS - StuDoc

 1. Hva er ergonomi? Ergonomi handler om hvordan kroppen brukes i sammenheng med arbeidet, uavhengig av bransje og format på arbeidet. - Enkelt forklart så handler ergonomi om hvordan vi bruker kroppen opp mot våre arbeidsoppgaver. Uansett om det er kontorarbeid, som håndverker, frisør, sykepleier, industriarbeider og så videre
 2. Hva er jordfeil og hvorfor er det farlig? Det er to forutsetninger som må til for at det kan oppstå jordfeil. Det første er at det lekker strøm og det andre er at det er feil på jordingen. Det vil si at uønsket strøm passerer fra strømleder til deler av det elektriske anlegget som det ikke skal være spenning i
 3. GDPR - Hva, hvorfor og hvordan. Quickbutik forsvarer målrettet din personlige integritet på nett. For å sikre kunden og sluttkundens rettigheter i samsvar med den nye personvernforordningen (GDPR), har vi de siste ukene jobbet hardt for å lage funksjoner som gir kundene våre mer kontroll over data som lagres på plattformen
Presentasjon Til Eksamen 2008

60-70-årene. Hvorfor lære? Hvem skal lære? Hva skal læres? Frigjøring fra det etablerte læresystemet. Hva ligger i praktisk organisering? Hvordan kan du organisere ett opplegg praktisk og hvordan gjennomføre det Vulkaner er et av naturens mest fascinerende fenomener: Men hva er en vulkan og hvorfor får vulkaner utbrudd? Du får flere fakta om vulkaner på denne siden, med vår samling av artikler. Her kan du lære mer om de mest fascinerende og farlige lavasprutende vulkanene på jorda

Hvorfor trenger vi historie? har de kunnet forklare hvordan ting er blitt slik de er, hvordan noe har vært gjort før, og kanskje enda kan gjøres - eller ikke. I både nær og fjern fortid har folk funnet eksempler men bestemt og formet av mennesker. Hva av det vi tar for gitt i vår tid, kan i framtida bli beskrevet som både. Forskergruppas medlemmer kommer fra ulike fagdisipliner og representerer ulike perspektiver på RLE-didaktikk i skole og barnehage. Mens tverrfaglighet og perspektivmangfold er en styrke for forskergruppa, har vi et felles fokus og engasjement for barn og unges egne perspektiv og rettigheter, og hvordan disse ivaretas i undervisningen Hva er t ofaktor og MFA?. Totrinnskontroll, tofaktor, 2-faktor autentisering, Flerfaktor-autentisering, two-step-verification, Multi-factor authentication, MFA, 2FA, app-pålogging eller hva du vil kalle det, kjært barn har mange navn. Det viktigste er ikke hva du kaller det, men at du bruker det. Det er en metode for styre tilgangskontrollen og legge på ekstra lag med sikkerhet i tillegg.

Mer didaktikk, takk - Utdanningsforskning

Rundsanger og kanon: Og didaktikk - hva er det

Hva er planlegging, og hvorfor er det viktig? - NDL

Motivasjon for læring - Einar MPPT - Om voksenpedagogikk, læringsteori, didaktikk ogBak fasaden i osloskolen foredrag fau skullerud skole

Se mer av Digital Mobbing: Hvem, hva, hvordan, hvorfor - og hva kan voksne gjøre? på Faceboo Hva du sier. Hvordan du sier det. Hvorfor du sier det. Konsistens (sammenheng og ensartethet over tid). Du skal heller ikke undervurdere viktigheten av et godt designkonsept. Riktig innpakning gir gjenkjennelighet og hjelper kunden til bedre å forstå innholdet i konseptet (altså det du sier). Her vil vi berømme Evergood Digital dømmekraft er et begrep man nå ofte benytter når man omtaler det å kunne ferdes på nett på en trygg og god måte.. Trusler på nett var ofte tidligere ofte hackere eller andre som kunne skaffe seg tilgang til datasystemer via å knekke koder o.l Nord-Sør-Biblioteket har fått spørsmål om FNs historie: Hvordan oppstod FN, og hvorfor ble FN dannet?. Her kan du lese svaret, og finne mer informasjon om FNs historie «Hvorfor skal vi dra på tur? Det er jo ingenting her!» En frustrasjon ble luftet i forbindelse med en turdag i nærmiljøet rundt barnehagen. Den ansatte mente nærmiljøet ikke kunne tilby barna noen nevneverdige opplevelser Evaluering av rammeplanen - hva, hvordan og hvorfor? I august 2017 fikk barnehagen en ny rammeplan som beskriver barnehagens innhold, ansvar og oppgaver. Fra 2018-2023 skal vi evaluere hvordan innføringen av ny rammeplan har endret barnehagenes arbeid. Artikkel Sist endret: 22.02.201

 • Althorn noter.
 • Krigersk kryssord.
 • Asgeirs blogg.
 • Fraze bielefeld.
 • Hip hop tanzen wien kinder.
 • Ess support services.
 • Strimlet svinekjøtt ris.
 • Pergo laminat.
 • Elverum kino.
 • Mafiaspillet oppdrag 31.
 • Pizzeria la stella mainz.
 • Cla 45 amg shooting brake verbrauch.
 • The civil rights movement prezi.
 • Landbruksrobot.
 • Phlox standort.
 • Tanzschule ulm hip hop.
 • Metropol kryssord.
 • Europalace mainz.
 • Hvordan smalltalke.
 • Freizeittreff neuss.
 • Grattis 50 år.
 • Stingray stol.
 • Male over tekstiltapet.
 • Gå rundt bessvatnet.
 • Wordfeud english.
 • Spisebord massiv eik.
 • Å lodde.
 • Automarkt heidelberg.
 • Liebe kompliziert.
 • Sea life oberhausen.
 • Ledertalentene 2017 liste.
 • Ol floka tekst.
 • Zara åpningstider julen.
 • Varmeelement med termostat.
 • Sony xperia kalender synchronisieren outlook.
 • Atekst ntnu.
 • Kart på veggen.
 • Landgasthof meier öffnungszeiten.
 • Siktet kryssord.
 • Heimliche kneipe freiburg im breisgau.
 • Olav thon.